Vaststelling bestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de inhoud  van de bij dit voorstel behorende ”Nota zienswijze bestemmingsplan Standdaarbuiten, Vlietweg 4b, d.d.”;
  3. De zienswijzen genummerd 1 deels ongegrond en deels gegrond te verklaren;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’, zoals in het bestandenset met de planindentificatie NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
    De planindentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30 naar NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP40

Op 21 september 2017 heeft het college in principe en onder voorwaarden aangegeven medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de bestaande kwekerij aan de Vlietweg 4b te Standdaarbuiten. Het bouwvlak wordt vergroot tot totaal 1,5 ha. waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een bedrijfsgebouw van 7.150 m2 te realiseren voor de champignonteelt. Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en de ligging nabij een buisleidingenstraat. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan.