Besluitenlijst B&W vergadering 11 juni 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 11 juni 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 juni 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 juni 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Tijdelijk plaatsen caravans t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten bij Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  Medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer G-J. van Beek, van V.O.F. Van Beek Fruit voor het tijdelijk plaatsen van maximaal 6 toercaravans, gedurende 31 dagen, in een nog nader te bepalen periode in augustus/september door:

  1. In te stemmen met het laten indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  2. Met toepassing van artikel 2.12 Wabo, na positieve beoordeling van de aanvraag, de vergunning te verlenen.

  Medewerking verlenen door middel van  het afwijken van de bestemmingsplanvoorschriften op basis van het ‘Beleid planologisch strijdig gebruik 2018’ om tijdelijke huisvesting, van maximaal 31 dagen, in toercaravans mogelijk te maken op het perceel aan de Achterdijk 44 in Zeven-bergschen Hoek. In dit specifieke geval is het college hiertoe bereid. Het gaat hier om een fruitteler, voor wie nu nog onduidelijk is wanneer zijn gronden in Logistiek Park Moerdijk definitief wordt aangekocht. Mede afhankelijk hiervan zoekt hij naar een definitieve oplossing voor de huisvesting van zijn tijdelijke werknemers.

 4. Initiatiefplan Vroegsignalering De6

  Het college besluit:

  1. Verder uitvoering te geven aan de ambities zoals opgenomen in de nota armoede en schulden 2018-2022 en:
   1. In te stemmen met het initiatiefplan Vroegsignalering en starten met het project Vroeg-signalering voor de duur van 2 jaar. 
   2. Voor de advieskosten (projectleider) afwijken van het inkoopbeleid en gunnen de opdracht 1-op-1 aan één partij.
   3. Met betrekking tot de aanschaf van het systeem deze meervoudig onderhands aanbesteden en bij deze aanbesteding de inkoopvoorwaarden van de gemeente Rucphen van toepassing verklaren.
   4. De totale projectkosten (kosten voor automatisering, projectleiding, training, communicatie en onvoorzien) van € 41.495,- , ten lasten brengen van productnummer 6614500/ 43710 (schuldhulpverlening\overige uitgaven nieuw beleid).
   5. Voor de inhuur van extra maatschappelijk werk afspraken maken met Surplus. Hiervoor, gedurende het project,  een extra subsidiebedrag van € 30.000,- per jaar beschikbaar stellen.  Dit bedrag ten lasten brengen van productnummer 6614500/ 43710 (schuldhulpverlening / overige uitgaven nieuw beleid).
   6. Halverwege het tweede jaar het project evalueren.
  2. De raad informeren over dit project Vroegsignalering middels een Raadsinformatiebrief.

  Bijna 1 op 5 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden of loopt een groot risico daarop. Het grootste deel van deze doelgroep is niet in beeld bij gemeenten, omdat mensen met schulden zich schamen of de problemen ontkennen en daarom niet om hulp vragen. Vroeg-signalering was volgens het voormalige kabinet onmisbaar voor een effectieve gemeentelijke schuldhulpverlening en is aangewezen als een van de beleidsprioriteiten. Er zijn sinds eind 2016 ca. vijftig vroegsignaleringsprojecten gestart in ca. honderd gemeenten en veel andere gemeenten overwegen een dergelijke aanpak of zijn bezig met concrete voorbereidingen.
  De De6 gemeenten hebben het voorstel gedaan om een vroegsignalering in te richten. Met deze werkwijze nemen hulpverleners op eigen initiatief contact op met huishoudens om hulp aan te bieden, op basis van feitelijke signalen (=betalingsachterstanden) die door een of meer dataleveranciers (=signaalpartners) worden doorgegeven aan de gemeente. Beoogde signaal-partners zijn o.a. de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en energiebedrijven en zorgverzekeraars met een groot marktaandeel in het werkgebied.
  In de nota armoede en schulden 2018-2022 van de gemeente Moerdijk is ‘vroegsignalering’ een van ambities die uitgevoerd moet worden. Doel is het eerder in beeld krijgen van huishoudens met (beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te komen, de reguliere betalingen te doen hervatten en een oplossingsrichting aan te geven voor de ontstane problemen.

 5. Bouwen voor voorgevel aan Prinses Christinatraat 52 in Fijnaart

  Het college besluit:

  1. Mee te werken aan een planologisch en welstandshalve aanvaardbaar bijgebouw op deze locatie.
  2. Initiatiefnemers financieel te compenseren, omdat zij het huidige bouwwerk op basis van door de gemeente verstrekte informatie zijn gaan bouwen

  Initiatiefnemers hebben bij het Vergunningenloket informatie ingewonnen wat zij moeten doen om een berging met kapconstructie te bouwen. Bij het bezoek aan het loket is er vanuit gegaan dat de bergingen aan de Prinses Christinastraat op het achtererf staan. In het bestemmingsplan is de voorgevel van de woningen echter gelegen aan de zijde waar de bergingen staan. Er is aan initiatiefnemers meegedeeld, dat het in dit geval om een vergunningsvrij bouwwerk gaat en dus geen aanvraag omgevingsvergunning nodig is. Achteraf blijkt dat betrokkenen onjuist zijn geïnformeerd. Het bouwwerk bevindt zich namelijk voor de voorgevel in plaats van op het achtererf. Er is een oplossing gezocht, die past in ons ruimtelijk beleid en waarmee de welstandscommissie instemt.

 6. Vaststelling subsidie Antidiscriminatievoorziening Radar 2016-2017

  Het college besluit:
  De voorlopige subsidie van 2016 en 2017 die aan Radar is verstrekt, definitief vast te stellen op
  € 36.822 (2 x € 18.411 ) per jaar.

  Radar is de organisatie die zich bezighoudt met antidiscriminatiezaken: voor gelijke behandeling, tegen discriminatie. Bewoners kunnen bij Radar terecht met meldingen over discriminatie. Op basis van de Wet Gemeente Antidiscriminatievoorzieningen zijn alle gemeenten verplicht hun burgers toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening. De gemeenteraad van Moerdijk heeft hiervoor in 2010 de Gemeentelijke Verordening Wet Antidiscriminatievoorzieningen vastgesteld. Op grond van deze verordening heeft Radar zowel in 2016 als in 2017 € 18.411,- subsidie gekregen. Gemeente Moerdijk nam bij Radar in 2016 en 2017 het basispakket af, bestaande uit een wettelijk verplicht minimumpakket en aanvullende preventieve afspraken. Omdat Radar op een goede manier uitvoering heeft gegeven aan het basispakket behorend bij de verleende subsidie, wordt de voorlopige subsidie nu definitief vastgesteld.

 7. Moerdijk Marketing bijdrage verschillende evenementen

  Het college besluit:

  1. Het verzoek om een subsidiebijdrage van de Junior Chamber International Volcke Rack af te wijzen.
  2. In te stemmen met een bijdrage van € 3.000 aan het Notenkrakersfestival.
  3. In te stemmen met een bijdrage van € 1.600 aan Klundert op een Kluitje.
  4. De totale bijdrage van € 4.600 te dekken uit het budget Moerdijk Marketing Evenementen (6310102/44293).

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar.
  Komende periode worden twee evenementen gehouden met een regionale aantrekkingskracht Klundert op een Kluitje en het Notenkrakersfestival in Zevenbergen. Beide evenementen bieden kansen om Moerdijk onder de aandacht te brengen, waardoor deze ondersteund worden met een moerdijk marketing subsidie bijdrage.

 8. Voortgang Ondernemersfonds Zevenbergen, Klundert en Fijnaart

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de conceptverordening, concept nadere regels en- convenant van de in te stellen gebiedsgerichte ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting in Zeven-bergen, Klundert en Fijnaart en deze vrij te geven voor consultatie;
  2. De input vanuit de gemeenteraad en ondernemers gebruiken voor het definitief maken van verordening per centrum, nadere regels en – convenant per centrum;
  3. De gemeenteraad met de bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over het proces en documenten, waaronder een consultatiebijeenkomst met de gemeenteraad op 5 september as;
  4. Een budget van € 21.000 in te zetten voor het bekostigen van de eenmalige perceptiekos-ten en een cofinancieringsbijdrage aan het drietal gebiedsgerichte ondernemersfondsen voor het kalenderjaar 2020. Dit is onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad later dit jaar om het ondernemersfonds definitief op te richten en hiervoor reclamebelasting te gaan heffen. Dit bedrag wordt gedekt uit het krediet uitvoeringsprogramma economie.

  Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) onderzoeken samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting voor de centra Zevenbergen, Fijnaart en Klundert. Een ondernemersfonds is een fonds dat gevuld wordt door ondernemers en waarbij de besteding ook door de ondernemers zelf wordt bepaald. Het initiatief is afkomstig van de ondernemersverenigingen zelf. De ondernemersverenigingen zien de oprichting van een onder-nemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investe-ringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te verster-ken. Op 24 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over dit proces en op 25 februari is een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor ondernemers in de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen georganiseerd. Vervolgens zijn per centrum twee werksessies georganiseerd, waar alle ondernemers zich voor konden aanmelden.
  Met deze kopgroep zijn de inhoudelijke contouren van het ondernemersfonds per centrum nader uitgewerkt in een concept verordening, nadere regels en convenant. Deze concepten worden gebruikt bij de consultatie met alle ondernemers in de aangewezen gebieden, als ook met de gemeenteraad. Na de consultatieperiode, die loopt van 12 juni 2019 tot en met eind juli en een bijeenkomst met de gemeenteraad op 5 september 2019, worden de stukken definitief opgemaakt voor vaststelling door het College van B&W en de gemeenteraad.
  De verordening regelt dat reclamebelasting wordt geheven, waarvan de opbrengst vervolgens aan de hand van een subsidie beschikbaar wordt gesteld aan de ondernemersvereniging per centrum, die de beheerder en uitvoerder wordt van het ondernemersfonds. Naast het uitkeren van de opbrengst vanuit de reclamebelasting heeft het college, onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad later dit jaar, besloten om voor het eerste jaar een extra bijdrage, een soort aanjaagbudget van € 5000,- per vereniging te geven en de opstartkosten van het heffen van een nieuwe belasting te bekostigen. Of er een structurele extra bijdrage per jaar volgt en het voor rekening van de gemeente nemen van de jaarlijkse perceptiekosten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hierover zal later een besluit volgen, samen met het definitief besluit over het oprichten van een ondernemersfonds en het invoeren van de reclame-belasting. De verordening inzake de reclamebelasting per kern dient eind 2019, conform planning op 12 december 2019, door de gemeenteraad vastgesteld te worden.

 9. Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2017 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  2. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2018 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  3. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2019 een subsidie te verlenen van € 23.620.
  4. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst 2019.
  5. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  6. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

  St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting voor 2017 en 2018 een subsidie ontvangen van € 23.620. Uit de door de stichting overlegde jaarrekening 2017 blijkt een verlies van € 8.306, -. Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort van € 16.983, -. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. In 2016 heeft de stichting een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld, waarmee de jaarlijkse kosten voor onderhoud inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de subsidie voor de periode 2017 t/m 2021. Het college heeft besloten de voorlopige subsidie 2017  en 2018 definitief vast te stellen op € 23.620 - en voor 2019 ook een subsidie te verlenen van € 23.620, -.

 10. Definitief Saneringsplan Rijksweg A17 Moerdijk (geluidsmaatregelen A17 Moerdijk)

  Het college besluit:

  1. Geen beroep aan te tekenen tegen het definitief Saneringsplan Rijksweg A17 Moerdijk
  2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Rijkswaterstaat is van plan geluidmaatregelen treffen bij de snelweg A17 in Moerdijk. Dit plan is op 20 mei 2019 door de Minister van Intrastructuur en Waterstaat vastgesteld. De maatregelen worden genomen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Onderzoek naar het verkeersgeluid van de A17 wijst uit dat bij 16 woningen in de gemeente Moerdijk de norm wordt overschreden. Met dit plan komen er aan beide zijden van de A17 ter hoogte van Standdaarbuiten geluidschermen van resp. 2 meter (westzijde) en 3 meter (oostzijde) hoogte (t.o.v. weghoogte). Bij de woningen in het buitengebied waar de norm wordt overschreden, maar geen schermen of stiller asfalt komt, worden maatregelen aan de gevel getroffen wanneer de geluidsbelasting in de woning te hoog is. Najaar 2018 heeft het ontwerpplan ter inzage gelegen. Hierop is door het college een zienswijze ingediend. In het definitieve plan is gereageerd op de ingediende zienswijze, waarbij voor een groot deel niet tegemoet is gekomen aan de ingediende zienswijzen.
  Omdat de ingediende verzoeken niet of onvoldoende juridisch afdwingbaar zijn, wordt voorgesteld om geen beroep in te dienen tegen het plan. Daar komt bij dat in grote lijnen het plan wordt gesteund door het college en een beroepsprocedure de realisatie van de maatregelen mogelijk vertraagt.

 11. Conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen (GR Nazorg)

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien:
   1. de financiële risico’s voor de gemeente als één van de 12 eigenaar-gemeenten acceptabel zijn en de begroting sluitend is;
   2. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen.
  2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van € 53.168,-.

  De gemeente Moerdijk neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stort-plaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Dit is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten uit de regio Breda voor de wettelijke taken voortvloeiend uit het beheer van deze twee stortplaat-sen. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2020 toegestuurd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hier met een zienswijze op reageren. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2020 en vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2020 € 53.168,- beschik-baar te stellen.

 12. Investeren in bedrijfsvoering en sturingsinformatie

  Het college besluit:
  In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 22.000 om een goede start te kunnen maken met het objectiveren van het beeld ten aanzien van onze bedrijfsvoering en het verzamelen van sturingsinformatie en deze kosten te verantwoorden op de volgende begrotingspost:: 6007050/4340059 € 22.000, conform de budgethoudersregeling.

  Het college heeft besloten € 22.000 beschikbaar te stellen om  middels het instrument Venster op bedrijfsvoering van VNG/ICTU een geobjectiveerd beeld te krijgen van de stand van zaken van onze bedrijfsvoering en een start te maken met het opbouwen van een adequaat dashboard met relevante sturingsinformatie.