Definitief Saneringsplan Rijksweg A17 Moerdijk (geluidsmaatregelen A17 Moerdijk)

Het college besluit:

  1. Geen beroep aan te tekenen tegen het definitief Saneringsplan Rijksweg A17 Moerdijk
  2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

Rijkswaterstaat is van plan geluidmaatregelen treffen bij de snelweg A17 in Moerdijk. Dit plan is op 20 mei 2019 door de Minister van Intrastructuur en Waterstaat vastgesteld. De maatregelen worden genomen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Onderzoek naar het verkeersgeluid van de A17 wijst uit dat bij 16 woningen in de gemeente Moerdijk de norm wordt overschreden. Met dit plan komen er aan beide zijden van de A17 ter hoogte van Standdaarbuiten geluidschermen van resp. 2 meter (westzijde) en 3 meter (oostzijde) hoogte (t.o.v. weghoogte). Bij de woningen in het buitengebied waar de norm wordt overschreden, maar geen schermen of stiller asfalt komt, worden maatregelen aan de gevel getroffen wanneer de geluidsbelasting in de woning te hoog is. Najaar 2018 heeft het ontwerpplan ter inzage gelegen. Hierop is door het college een zienswijze ingediend. In het definitieve plan is gereageerd op de ingediende zienswijze, waarbij voor een groot deel niet tegemoet is gekomen aan de ingediende zienswijzen.
Omdat de ingediende verzoeken niet of onvoldoende juridisch afdwingbaar zijn, wordt voorgesteld om geen beroep in te dienen tegen het plan. Daar komt bij dat in grote lijnen het plan wordt gesteund door het college en een beroepsprocedure de realisatie van de maatregelen mogelijk vertraagt.