Initiatiefplan Vroegsignalering De6

Het college besluit:

 1. Verder uitvoering te geven aan de ambities zoals opgenomen in de nota armoede en schulden 2018-2022 en:
  1. In te stemmen met het initiatiefplan Vroegsignalering en starten met het project Vroeg-signalering voor de duur van 2 jaar. 
  2. Voor de advieskosten (projectleider) afwijken van het inkoopbeleid en gunnen de opdracht 1-op-1 aan één partij.
  3. Met betrekking tot de aanschaf van het systeem deze meervoudig onderhands aanbesteden en bij deze aanbesteding de inkoopvoorwaarden van de gemeente Rucphen van toepassing verklaren.
  4. De totale projectkosten (kosten voor automatisering, projectleiding, training, communicatie en onvoorzien) van € 41.495,- , ten lasten brengen van productnummer 6614500/ 43710 (schuldhulpverlening\overige uitgaven nieuw beleid).
  5. Voor de inhuur van extra maatschappelijk werk afspraken maken met Surplus. Hiervoor, gedurende het project,  een extra subsidiebedrag van € 30.000,- per jaar beschikbaar stellen.  Dit bedrag ten lasten brengen van productnummer 6614500/ 43710 (schuldhulpverlening / overige uitgaven nieuw beleid).
  6. Halverwege het tweede jaar het project evalueren.
 2. De raad informeren over dit project Vroegsignalering middels een Raadsinformatiebrief.

Bijna 1 op 5 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden of loopt een groot risico daarop. Het grootste deel van deze doelgroep is niet in beeld bij gemeenten, omdat mensen met schulden zich schamen of de problemen ontkennen en daarom niet om hulp vragen. Vroeg-signalering was volgens het voormalige kabinet onmisbaar voor een effectieve gemeentelijke schuldhulpverlening en is aangewezen als een van de beleidsprioriteiten. Er zijn sinds eind 2016 ca. vijftig vroegsignaleringsprojecten gestart in ca. honderd gemeenten en veel andere gemeenten overwegen een dergelijke aanpak of zijn bezig met concrete voorbereidingen.
De De6 gemeenten hebben het voorstel gedaan om een vroegsignalering in te richten. Met deze werkwijze nemen hulpverleners op eigen initiatief contact op met huishoudens om hulp aan te bieden, op basis van feitelijke signalen (=betalingsachterstanden) die door een of meer dataleveranciers (=signaalpartners) worden doorgegeven aan de gemeente. Beoogde signaal-partners zijn o.a. de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en energiebedrijven en zorgverzekeraars met een groot marktaandeel in het werkgebied.
In de nota armoede en schulden 2018-2022 van de gemeente Moerdijk is ‘vroegsignalering’ een van ambities die uitgevoerd moet worden. Doel is het eerder in beeld krijgen van huishoudens met (beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te komen, de reguliere betalingen te doen hervatten en een oplossingsrichting aan te geven voor de ontstane problemen.