Investeren in bedrijfsvoering en sturingsinformatie

Het college besluit:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 22.000 om een goede start te kunnen maken met het objectiveren van het beeld ten aanzien van onze bedrijfsvoering en het verzamelen van sturingsinformatie en deze kosten te verantwoorden op de volgende begrotingspost:: 6007050/4340059 € 22.000, conform de budgethoudersregeling.

Het college heeft besloten € 22.000 beschikbaar te stellen om  middels het instrument Venster op bedrijfsvoering van VNG/ICTU een geobjectiveerd beeld te krijgen van de stand van zaken van onze bedrijfsvoering en een start te maken met het opbouwen van een adequaat dashboard met relevante sturingsinformatie.