Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2017 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  2. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2018 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  3. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2019 een subsidie te verlenen van € 23.620.
  4. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst 2019.
  5. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  6. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting voor 2017 en 2018 een subsidie ontvangen van € 23.620. Uit de door de stichting overlegde jaarrekening 2017 blijkt een verlies van € 8.306, -. Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort van € 16.983, -. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. In 2016 heeft de stichting een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld, waarmee de jaarlijkse kosten voor onderhoud inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de subsidie voor de periode 2017 t/m 2021. Het college heeft besloten de voorlopige subsidie 2017  en 2018 definitief vast te stellen op € 23.620 - en voor 2019 ook een subsidie te verlenen van € 23.620, -.