Tijdelijk plaatsen caravans t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten bij Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:
Medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer G-J. van Beek, van V.O.F. Van Beek Fruit voor het tijdelijk plaatsen van maximaal 6 toercaravans, gedurende 31 dagen, in een nog nader te bepalen periode in augustus/september door:

  1. In te stemmen met het laten indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  2. Met toepassing van artikel 2.12 Wabo, na positieve beoordeling van de aanvraag, de vergunning te verlenen.

Medewerking verlenen door middel van  het afwijken van de bestemmingsplanvoorschriften op basis van het ‘Beleid planologisch strijdig gebruik 2018’ om tijdelijke huisvesting, van maximaal 31 dagen, in toercaravans mogelijk te maken op het perceel aan de Achterdijk 44 in Zeven-bergschen Hoek. In dit specifieke geval is het college hiertoe bereid. Het gaat hier om een fruitteler, voor wie nu nog onduidelijk is wanneer zijn gronden in Logistiek Park Moerdijk definitief wordt aangekocht. Mede afhankelijk hiervan zoekt hij naar een definitieve oplossing voor de huisvesting van zijn tijdelijke werknemers.