Vaststelling subsidie Antidiscriminatievoorziening Radar 2016-2017

Het college besluit:
De voorlopige subsidie van 2016 en 2017 die aan Radar is verstrekt, definitief vast te stellen op
€ 36.822 (2 x € 18.411 ) per jaar.

Radar is de organisatie die zich bezighoudt met antidiscriminatiezaken: voor gelijke behandeling, tegen discriminatie. Bewoners kunnen bij Radar terecht met meldingen over discriminatie. Op basis van de Wet Gemeente Antidiscriminatievoorzieningen zijn alle gemeenten verplicht hun burgers toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening. De gemeenteraad van Moerdijk heeft hiervoor in 2010 de Gemeentelijke Verordening Wet Antidiscriminatievoorzieningen vastgesteld. Op grond van deze verordening heeft Radar zowel in 2016 als in 2017 € 18.411,- subsidie gekregen. Gemeente Moerdijk nam bij Radar in 2016 en 2017 het basispakket af, bestaande uit een wettelijk verplicht minimumpakket en aanvullende preventieve afspraken. Omdat Radar op een goede manier uitvoering heeft gegeven aan het basispakket behorend bij de verleende subsidie, wordt de voorlopige subsidie nu definitief vastgesteld.