Voortgang Ondernemersfonds Zevenbergen, Klundert en Fijnaart

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de conceptverordening, concept nadere regels en- convenant van de in te stellen gebiedsgerichte ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting in Zeven-bergen, Klundert en Fijnaart en deze vrij te geven voor consultatie;
  2. De input vanuit de gemeenteraad en ondernemers gebruiken voor het definitief maken van verordening per centrum, nadere regels en – convenant per centrum;
  3. De gemeenteraad met de bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over het proces en documenten, waaronder een consultatiebijeenkomst met de gemeenteraad op 5 september as;
  4. Een budget van € 21.000 in te zetten voor het bekostigen van de eenmalige perceptiekos-ten en een cofinancieringsbijdrage aan het drietal gebiedsgerichte ondernemersfondsen voor het kalenderjaar 2020. Dit is onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad later dit jaar om het ondernemersfonds definitief op te richten en hiervoor reclamebelasting te gaan heffen. Dit bedrag wordt gedekt uit het krediet uitvoeringsprogramma economie.

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) onderzoeken samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting voor de centra Zevenbergen, Fijnaart en Klundert. Een ondernemersfonds is een fonds dat gevuld wordt door ondernemers en waarbij de besteding ook door de ondernemers zelf wordt bepaald. Het initiatief is afkomstig van de ondernemersverenigingen zelf. De ondernemersverenigingen zien de oprichting van een onder-nemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investe-ringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te verster-ken. Op 24 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over dit proces en op 25 februari is een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor ondernemers in de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen georganiseerd. Vervolgens zijn per centrum twee werksessies georganiseerd, waar alle ondernemers zich voor konden aanmelden.
Met deze kopgroep zijn de inhoudelijke contouren van het ondernemersfonds per centrum nader uitgewerkt in een concept verordening, nadere regels en convenant. Deze concepten worden gebruikt bij de consultatie met alle ondernemers in de aangewezen gebieden, als ook met de gemeenteraad. Na de consultatieperiode, die loopt van 12 juni 2019 tot en met eind juli en een bijeenkomst met de gemeenteraad op 5 september 2019, worden de stukken definitief opgemaakt voor vaststelling door het College van B&W en de gemeenteraad.
De verordening regelt dat reclamebelasting wordt geheven, waarvan de opbrengst vervolgens aan de hand van een subsidie beschikbaar wordt gesteld aan de ondernemersvereniging per centrum, die de beheerder en uitvoerder wordt van het ondernemersfonds. Naast het uitkeren van de opbrengst vanuit de reclamebelasting heeft het college, onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad later dit jaar, besloten om voor het eerste jaar een extra bijdrage, een soort aanjaagbudget van € 5000,- per vereniging te geven en de opstartkosten van het heffen van een nieuwe belasting te bekostigen. Of er een structurele extra bijdrage per jaar volgt en het voor rekening van de gemeente nemen van de jaarlijkse perceptiekosten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hierover zal later een besluit volgen, samen met het definitief besluit over het oprichten van een ondernemersfonds en het invoeren van de reclame-belasting. De verordening inzake de reclamebelasting per kern dient eind 2019, conform planning op 12 december 2019, door de gemeenteraad vastgesteld te worden.