GGZ BREBURG inloop 2019 en afrekening 2018

Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2018 door GGZ Breburg vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 21.052,34;
  2. Het teveel aan bevoorschotte subsidie van € 20.966,06 van GGZ Breburg terug te vorderen;
  3. In te stemmen met het Actieplan gemeente Moerdijk 2019 Wonen in de wijk voor kwetsbare doelgroepen (aanlopen plus) Subsidieaanvraag 2019 van GGZ Breburg;
  4. Aan GGZ Breburg vanuit het Wmo-budget voor 2019 een subsidie van € 44.851,20 beschikbaar te stellen, ten laste van het product 6670002/44259
  5. Voor de aanvraag 2019 de hardheidsclausule (artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk)  toe te passen, omdat van de aanvraagtermijn genoemd in artikel 7 wordt afgeweken en hier de gemeenteraad over te informeren  via de tweede bestuursrapportage;
  6. GGZ Breburg met bijgaande subsidiebeschikkingen informeren over deze besluiten.

GZZ Breburg houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten die worden uitgevoerd op basis van de subsidie tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan.
De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werkt GGZ Breburg proactief aan de doorontwikkeling van de inloop-activiteiten.  Het college wordt gevraagd de subsidie aan GGZ Breburg over 2018 vast te stellen en in te stemmen met de subsidieaanvraag voor 2019.