Bestemming jaarrekeningresultaat 2018

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

 1. € 268.000 beschikbaar te stellen voor het treffen van geluidsmaatregelen en hiertoe een bestemmingsreserve ‘geluidsaneringsmaatregelen’ in te stellen;
 2. € 63.000 beschikbaar te stellen voor inspecties brandveiligheid gemeentelijke vastgoed;
 3. € 40.000 beschikbaar te stellen voor projectorganisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie;
 4. € 24.000 beschikbaar te stellen voor cultuurontwikkeling gemeentelijke organisatie (HRD-traject);
 5. € 68.000 beschikbaar stellen voor opstellen visie cultuurhistorisch erfgoed (o.a. vestingwerken);
 6. € 200.000 beschikbaar stellen voor opvangen nadelig effect gemeentefonds 2018 in verband met onderuitputting binnen de rijksuitgaven;
 7. € 188.000 beschikbaar te stellen voor toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie.
 8. € 2.604.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 3.455.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd.
Ten behoeve van de voortgang van zeven overlopende zaken vanuit 2018 naar 2019 wordt gevraagd een bedrag van € 851.000 ten laste van het rekeningresultaat 2018 te brengen. Het betreft:

 • terugontvangen budget RWB t.b.v. aanpak woningen met geluidsoverlast € 268.000
 • inspecties brandveiligheid gemeentelijk vastgoed - 63.000
 • projectorganisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie - 40.000
 • cultuurontwikkeling gemeentelijke organisatie (HRD-traject) - 24.000
 • opstellen visie cultuurhistorisch erfgoed (o.a. vestingwerken) - 68.000
 • onderuitputting rijksuitgaven gemeentefonds - 200.000
 • toevoegingen aan reserve bovenwijkse voorzieningen - 188.000

Het restant van het jaarrekeningresultaat 2018 van € 2.604.000 toe te voegen aan de algemene reserve.