Reactie op conceptnota Beoordeling kansrijke alternatieven

Het college besluit:
In te stemmen met de (concept)reactie op de conceptnota ‘Beoordeling kansrijke alternatieven’ en deze te versturen.

Ten behoeve van de verbetering van de afgekeurde regionale keringen gelegen langs de Mark, Dintel en Vliet, wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een voorkeursalternatief (VKA). Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft per dijktraject, in overleg met de dijkinspiratieteams (aanwonende en aanpalende gebruikers van een afgekeurd dijktracé) en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten, kansrijke alternatieven
vastgesteld. Schriftelijk is gevraagd een advies uit te brengen op het VKA als onderdeel van het verdere besluitvormingsproces van het waterschap.