Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 16,8 miljoen;
  4. De omvang van de reserve maatschappelijk nut af te romen met een bedrag van € 254.194 i.v.m. de afwikkeling MFC Moerdijk en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 7.781 op basis van  de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. De omvang van de reserve meerjarige uitgaven af te romen met € 5.585 in verband de afwikkeling LOO van der Linden Helwijk en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. Het saldo van de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie’ van € 259.280 overhevelen naar de algemene reserve in het kader van de terugbetaling van de voorfinanciering van het deelproject Molenstraat uit het project Centrum Zevenbergen;
  8. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

De jaarrekening 2018 sluit met een batig saldo van € 3.455.000. Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves heeft plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Het saldo is € 3,2 miljoen hoger dan op grond van de 2e bestuursrapportage 2018 mocht worden verwacht. De accountant verstrekt naar verwachting zowel een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid, als rechtmatigheid bij de jaarrekening 2018. Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 16,8 miljoen.
Voor de bestemming van het saldo van de jaarrekening wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.