Besluitenlijst B&W vergadering 02 juli 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 02 juli 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 juni 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 juni 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Arbeidsplaatsen banenafspraak Vlietweg te Klundert

  Het college besluit:

  1. Het tijdelijk gebruiken van het gemeentelijk eigendom aan de Vlietweg te Klundert ten behoeve van het arbeidsmarktproject Inclusief Moerdijk. Hiermee kunnen ondersteunende werkzaamheden voor de buitendienst door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden verzorgd.
  2. Het tijdelijk gebruik van de locatie eindigt op het moment dat de beoogde herontwikkeling van de locatie start.
  3. De salariskosten te dekken uit het projectbudget Inclusief Moerdijk, met budgetnummer 6007701- 4113000

  Een aantal jaar geleden heeft de gemeente Moerdijk de kavel van Leijten Transport aan de Vlietweg / Schansweg 22a, hierna te noemen ‘Vlietweg’, te Klundert verworven. Vanuit ruimtelijke ontwikkeling wordt onderzocht op welke manier het gebied opnieuw kan worden ontwikkeld. De afgelopen jaren heeft het pand dienst gedaan als re-integratie en participatieplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben daar werkzaamheden verricht voor de gemeente Moerdijk die nuttig waren voor de buitenruimte, zoals het opschuren van bankjes en het verwerken van snoeihout. De aanwezige activiteitenbegeleider, was werkzaam voor het Werkplein HvWB, maar heeft op 1 april 2019 zijn functie verloren omdat de rol van activiteitenbegeleider wordt vervangen voor de rol van trajectbegeleider. De activiteitenbegeleider is inmiddels werkzaam bij het project op Fort Sabina. Door de ontstane situatie is er de mogelijkheid om op een andere manier tijdelijk, tot het gebied opnieuw ontwikkelt kan worden door de projectleider, invulling te geven aan de locatie. Het college wordt geadviseerd om via het project ‘inclusief Moerdijk’ tijdelijk invulling te geven aan het pand, waardoor er personen met een arbeidsbeperking de werkzaamheden voor de buitendienst kunnen uitvoeren. Deze personen zijn in beeld via het project Inclusief Moerdijk.

 4. Plan van aanpak en planning als aanvulling op KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) Archief rapportage Moerdijk 2018

  Het college besluit:
  In stemmen met het plan van aanpak en de planning m.b.t. de overgenomen aanbevelingen uit de KPI rapportage 2018

  Op 23 april 2019 heeft het college gereageerd op de rapportage van de archiefinspecteur van het West-Brabants Archief. De meeste aanbevelingen zijn overgenomen. Met het plan van aanpak geeft de gemeente inzicht in hoe en wanneer de aanbevelingen tot aanpassingen zullen leiden en kan de provincie haar Interbestuurlijk Toezicht afronden door een oordeel te geven over de archiefzorg in de gemeente Moerdijk.

 5. Benoeming de heer Th.C (Theo) van Waes als interim gemeentesecretaris - algemeen directeur

  Het college besluit:
  De heer Th.C. (Theo) van Waes te benoemen als interim gemeentesecretaris/ algemeen directeur met ingang van 8 juli 2019 tot 1 januari 2020 voor 28- 32 uur per week.

  Wegens het vertrek van de huidige gemeentesecretaris/ algemeen directeur P.A.M. (Monique) van Bavel is met instemming van het college de werving voor een interim gemeentesecretaris opgestart. Inmiddels hebben wij in de heer Th.C (Theo) van Waes een geschikte kandidaat gevonden voor de opgaven die gerealiseerd moeten worden binnen gemeente Moerdijk.

   

 6. Adviezen op kadervoorstellen

  Het college besluit:
  De adviezen ten aanzien van de kadervoorstellen ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de kadervoorstellen vast te stellen.

  Het college heeft haar reactie op de kadervoorstellen ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de kadervoorstellen vastgesteld.

 7. Vaststellen GR GGD RAV RWB

  Het college besluit:
  Aanpassing gemeenschappelijke regelingen RAV, GGD en RWB

  Het college heeft na instemming van de gemeenteraad op 20 juni 2019 de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen RAV, GGD en RWB als gevolg van het vormen van de fusiegemeente Altena vastgesteld. Tevens zijn een aantal technische wijzigingen in de gemeenschappelijke doorgevoerd.

 8. Regionaal Waspunt voor huishoudelijke ondersteuning Wmo

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidsmatige coördinatie en afhandeling van financiële zaken ten aanzien van het Waspunt door de gemeente Rucphen in 2019;
  2. Dit te bevestigen richting de gemeente Rucphen door het door hen toegezonden tekenblad te laten ondertekenen door de teamleider maatschappelijke ondersteuning;
  3. De kosten voor het Waspunt in 2019 € 30.200 excl. BTW ten laste te brengen van 6662000/43455.

  Sinds 12 juni 2017 werken de gemeenten Rucphen, Etten-Leur, Zundert en Moerdijk regionaal samen in het Waspunt ten behoeve van de Wmo cliënten die hiervoor in aanmerking komen. Per 1 januari 2018 is de gemeente Halderberge ook toegetreden tot deze samenwerking. Het Waspunt is een gratis collectieve voorziening voor cliënten die vanwege hun beperking binnen de Wmo huishoudelijke ondersteuning in aanmerking komen voor het aandachtsgebied "beschikken over schone en draagbare kleding". Een cliënt komt voor het Waspunt in aanmerking als hij niet zelf en/of met behulp van zijn omgeving de wasverzorging uit kan voeren. Uitgezonderd zijn cliënten die vanwege medische of zwaarwegende argumenten geen gebruik kunnen maken van het Waspunt. Negentien cliënten uit de gemeente Moerdijk maken gebruik van het Waspunt.
  Het Waspunt, dat ooit ook tot doel had om een werkgelegenheidsproject te zijn, heeft door een afname van geschikte kandidaten, herplaatsing van kandidaten en afbouw van de aansturing vanuit het werkplein sinds 2018 te kampen met een personeelstekort en een continuïteits-probleem. Het gevolg is dat in 2019 de kosten voor het Waspunt zijn gestegen, doordat er meer inzet van professionele coördinatie nodig is en personeel van de WVS-groep is gedetacheerd naar het Waspunt. In 2019 wordt een plan uitgewerkt voor de toekomst van het Waspunt vanaf 2021.

 9. Mantelzorgwaardering 2019

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een subsidieverlening van het onderdeel mantelzorgwaardering in 2019 op basis van werkelijk gemaakte kosten;
  2. De maximaal geschatte meerkosten van € 8.750 aan Surplus beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van begrotingsnummer 6670002/44249 en dit mee te nemen in de tweede bestuursrapportage; en
  3. Surplus met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

  De mantelzorgwaardering, bestaande uit 8 maandelijkse activiteiten, activiteiten in de Week van de mantelzorg en het mantelzorgwaarderingsmenu, is in 2019 meegenomen in de subsidieaanvraag van Surplus. Deze aanvraag dateert echter van mei 2018 en is gebaseerd op de cijfers van 2017. In de afgelopen periode zet de toename van het aantal deelnemers aan de activiteiten en het gebruik van het mantelzorgwaarderingsmenu zich echter voort. In de subsidieaanvraag was het uitgangspunt dat er 25 mantelzorgers per activiteit zouden deelnemen en 1400 waarderingsmenu’s zouden worden aangevraagd. Uit de laatste cijfers blijkt het aantal deelnemers op te lopen naar 30 per activiteit en het aantal opgevraagde waarderingsmenu’s te stijgen naar 1500 tot 1600 exemplaren. Het college heeft besloten deze groei toe te staan en de meerkosten te zullen vergoeden door de voorlopige subsidie 2019 te verhogen met € 8.750.

 10. Project hotelovernachting mantelzorgers

  Het college besluit:

  1. Voor het project respijtvoorziening, een initiatief van mantelzorgcoach mevrouw J. Meeuwisse, een eenmalige subsidie van € 5.500 te verstrekken;
  2. Deze subsidie via Surplus beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van begrotingsnummer 6678000/43356 (activiteitenkosten) en 6670002/44249 (personele kosten)
  3. Mevrouw J. Meeuwisse (via Surplus) met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

  In 2018 heeft op initiatief van mantelzorgcoach mevrouw J. Meeuwisse het project respijtvoorziening voor het eerst plaatsgevonden. Vier echtparen (hulpvrager én mantelzorger) kregen binnen dit project de kans om gezamenlijk een ‘zorgeloze’ tweedaagse door te brengen. Bij dit initiatief is Jannie ondersteund door Surplus en is de gemeente vooraf geïnformeerd. De financiering is door sponsoring van derden tot stand gekomen.
  Voor een herhaling van dit project in 2019 met 5 echtparen, is de gemeente Moerdijk om een financiële bijdrage gevraagd. Op dit moment loopt een onderzoek naar de ondersteunings-behoefte van mantelzorgers en in het bijzonder naar de behoefte aan een respijtzorgvoorziening. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek wordt aan het initiatief van mevrouw J. Meeuwisse een eenmalige subsidie van € 5.500 verstrekt, omdat het college veel waarde hecht aan het ondersteunen van mantelzorgers binnen de gemeente Moerdijk.

 11. Principeverzoek uitbreiding hotel Port of Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de uitbreiding van hotel Port of Moerdijk met tijdelijke units, waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgebreid naar circa 530 personen.
  2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek omdat de omvang en de uitstraling van het plan niet passend is voor deze locatie.
  3. Een gesprek te plannen tussen portefeuillehouder en aanvrager.

  De exploitant van Hotel Port of Moerdijk heeft een principeverzoek ingediend om naast het hotel een gebouw te realiseren, opgebouwd uit tijdelijk woon-units. Hierin zouden circa 384 arbeidsmigranten gehuisvest worden.
  In 2018 heeft dit hotel toestemming gekregen om in het bestaande hotel maximaal 146 arbeidsmigranten (long-stay) te huisvesten. Met deze nieuwe ontwikkeling zou het aantal te huisvesten personen op deze locatie uitkomen op 530 personen. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan deze aanvraag, omdat de omvang en uitstraling van het plan niet passend is voor deze locatie.

 12. Bestedingskaders 1 miljoen compensatiegeld geluidsoverlast HSL

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bestedingskaders zoals geformuleerd in bijgevoegde brief voor de in 2015 toegezegde 1 miljoen euro als compensatie voor de extra geluidsoverlast van de HSL.
  2. De raad hierover te informeren, middels een raadsinformatiebrief.

  Per brief van 1 oktober 2015 heeft de toenmalige staatsecretaris van Intrastructuur en Milieu € 1 miljoen toegezegd aan de gemeente Moerdijk voor geluidsmaatregelen omdat de reeds geplaatste geluidschermen onvoldoende effect hebben. Uit nader onderzoek is gebleken dat een elftal woningen In Zevenbergsche Hoek en aan de westzijde van het spoor A16 een te hoge geluidsbelasting (zullen gaan) ondervindt door onvoldoende geluidsvermindering van de bestaande schermen.
  Uit onderzoek is gebleken dat raildempers en/of langere of hogere schermen te weinig geluids-vermindering opleveren of teveel kosten. Juridisch voldoen deze maatregelen niet aan het zgn. ‘doelmatigheidscriterium’, oftewel, de kosten wegen niet op tegen de baten.
  Via een gezamenlijk traject met vertegenwoordigers van de bewoners van de 11 woningen, het dorp, de gemeente, het  ministerie en Prorail is verkend welke mogelijkheden en wensen er zijn voor de besteding van de toegezegde €1 miljoen binnen de door het ministerie gestelde kaders. Hieruit zijn 2 typen maatregelen naar voren gekomen:

  • Aanvullende (doelmatige) geluidsisolerende maatregelen aan de 11 woningen, waarmee het geluid binnen in de woning wordt verminderd.
  • Aanvullende groenvoorzieningen tussen het spoor en de woningen in Zevenbergsche Hoek, waarmee onder meer het zicht op de HSL wordt verminderd.

  Daarnaast is de wens uitgesproken om ook iets te betekenen voor de woningen die weliswaar net onder de norm zitten, maar wel geluidsoverlast ondervinden. Naar verwachting zal binnen het budget ook ruimte zijn om maatregelen aan deze woningen te kunnen aanbieden. Welke woningen hiervoor in aanmerking komen en welke maatregelen aangeboden kunnen worden, zal nog nader worden uitgewerkt.
  Een brief en het akkoord daarop van het ministerie vormen de basis van de overdracht van het toegezegde bedrag naar de gemeente op basis waarvan uitwerking en besteding kan plaatsvinden.

 13. Reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Etten-Leur

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Omgevingsvisie Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
  2. In te stemmen met de concept-reactie op deze notitie.

  De gemeente Etten-Leur heeft de mogelijkheid gegeven een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Omgevingsvisie. Deze NRD is een eerste stap in een procedure voor een milieueffectrapportage voor de nieuwe Omgevingsvisie. Het document beschrijft vooral wat er straks in het MER wordt onderzocht en tot welk detailniveau dat gaat. In de notitie wordt onder andere ingegaan op een mogelijk uitbreiding van bedrijventerrein voor (sub)regionale logistiek. In de regio worden momenteel nieuwe kwalitatieve afspraken gemaakt rondom terreinen voor subregionale logistiek. In de gemeentelijke reactie wordt gewezen op deze nieuwe afspraken en geadviseerd deze mee te nemen bij het verdere traject

 14. Inkoopstrategie gecertificeerde instellingen 2020 en verder

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de inkoopstrategie Gecertificeerde Instellingen 2020
  2. In te stemmen met het gezamenlijk doorlopen van een tenderprocedure door de vijf jeugdzorgregio’s in Noord – Brabant
  3. In te stemmen met de tenderprocedure openbare aanbesteding

  Een onderdeel van jeugdhulp is de inzet van ondersteuning bij de uitvoer van een zogenaamde maatregel in het gedwongen kader (specifieker: jeugdbescherming en jeugdreclassering).  Deze gedwongen maatregelen worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). Vanaf 2020 moeten hier nieuwe inkoopcontracten voor worden afgesloten. In de nieuwe inkoop-afspraken met de instellingen moet de regionale visie van West-Brabant West en de resultaten zoals beschreven in de strategie veiligheid een goede plaats krijgen. Op basis hiervan is een nieuwe inkoopstrategie GI’s  2020 samengesteld en voorgelegd aan het college. De openbare aanbesteding van de GI’s doet de regio West-Brabant West samen met de andere Brabantse regio’s.