Bestedingskaders 1 miljoen compensatiegeld geluidsoverlast HSL

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bestedingskaders zoals geformuleerd in bijgevoegde brief voor de in 2015 toegezegde 1 miljoen euro als compensatie voor de extra geluidsoverlast van de HSL.
  2. De raad hierover te informeren, middels een raadsinformatiebrief.

Per brief van 1 oktober 2015 heeft de toenmalige staatsecretaris van Intrastructuur en Milieu € 1 miljoen toegezegd aan de gemeente Moerdijk voor geluidsmaatregelen omdat de reeds geplaatste geluidschermen onvoldoende effect hebben. Uit nader onderzoek is gebleken dat een elftal woningen In Zevenbergsche Hoek en aan de westzijde van het spoor A16 een te hoge geluidsbelasting (zullen gaan) ondervindt door onvoldoende geluidsvermindering van de bestaande schermen.
Uit onderzoek is gebleken dat raildempers en/of langere of hogere schermen te weinig geluids-vermindering opleveren of teveel kosten. Juridisch voldoen deze maatregelen niet aan het zgn. ‘doelmatigheidscriterium’, oftewel, de kosten wegen niet op tegen de baten.
Via een gezamenlijk traject met vertegenwoordigers van de bewoners van de 11 woningen, het dorp, de gemeente, het  ministerie en Prorail is verkend welke mogelijkheden en wensen er zijn voor de besteding van de toegezegde €1 miljoen binnen de door het ministerie gestelde kaders. Hieruit zijn 2 typen maatregelen naar voren gekomen:

  • Aanvullende (doelmatige) geluidsisolerende maatregelen aan de 11 woningen, waarmee het geluid binnen in de woning wordt verminderd.
  • Aanvullende groenvoorzieningen tussen het spoor en de woningen in Zevenbergsche Hoek, waarmee onder meer het zicht op de HSL wordt verminderd.

Daarnaast is de wens uitgesproken om ook iets te betekenen voor de woningen die weliswaar net onder de norm zitten, maar wel geluidsoverlast ondervinden. Naar verwachting zal binnen het budget ook ruimte zijn om maatregelen aan deze woningen te kunnen aanbieden. Welke woningen hiervoor in aanmerking komen en welke maatregelen aangeboden kunnen worden, zal nog nader worden uitgewerkt.
Een brief en het akkoord daarop van het ministerie vormen de basis van de overdracht van het toegezegde bedrag naar de gemeente op basis waarvan uitwerking en besteding kan plaatsvinden.