Mantelzorgwaardering 2019

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een subsidieverlening van het onderdeel mantelzorgwaardering in 2019 op basis van werkelijk gemaakte kosten;
  2. De maximaal geschatte meerkosten van € 8.750 aan Surplus beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van begrotingsnummer 6670002/44249 en dit mee te nemen in de tweede bestuursrapportage; en
  3. Surplus met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

De mantelzorgwaardering, bestaande uit 8 maandelijkse activiteiten, activiteiten in de Week van de mantelzorg en het mantelzorgwaarderingsmenu, is in 2019 meegenomen in de subsidieaanvraag van Surplus. Deze aanvraag dateert echter van mei 2018 en is gebaseerd op de cijfers van 2017. In de afgelopen periode zet de toename van het aantal deelnemers aan de activiteiten en het gebruik van het mantelzorgwaarderingsmenu zich echter voort. In de subsidieaanvraag was het uitgangspunt dat er 25 mantelzorgers per activiteit zouden deelnemen en 1400 waarderingsmenu’s zouden worden aangevraagd. Uit de laatste cijfers blijkt het aantal deelnemers op te lopen naar 30 per activiteit en het aantal opgevraagde waarderingsmenu’s te stijgen naar 1500 tot 1600 exemplaren. Het college heeft besloten deze groei toe te staan en de meerkosten te zullen vergoeden door de voorlopige subsidie 2019 te verhogen met € 8.750.