Reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Etten-Leur

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Omgevingsvisie Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
  2. In te stemmen met de concept-reactie op deze notitie.

De gemeente Etten-Leur heeft de mogelijkheid gegeven een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Omgevingsvisie. Deze NRD is een eerste stap in een procedure voor een milieueffectrapportage voor de nieuwe Omgevingsvisie. Het document beschrijft vooral wat er straks in het MER wordt onderzocht en tot welk detailniveau dat gaat. In de notitie wordt onder andere ingegaan op een mogelijk uitbreiding van bedrijventerrein voor (sub)regionale logistiek. In de regio worden momenteel nieuwe kwalitatieve afspraken gemaakt rondom terreinen voor subregionale logistiek. In de gemeentelijke reactie wordt gewezen op deze nieuwe afspraken en geadviseerd deze mee te nemen bij het verdere traject