Besluitenlijst B&W vergadering 30 juli 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 30 juli 2019
Aanwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder, voorzitter
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 juli 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 juli 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 171. Aansprakelijkheidstelling onderzoek Bult van Pars Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met het instellen van verder onderzoek naar de aansprakelijkheidstelling van betrokken partijen bij de sanering van Bult van Pars.

  Op 18 mei heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld om de sanering van de Bult van Pars af te kunnen ronden. In het voorstel is onder andere aangegeven dat er nog juridisch onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid tot aansprakelijk stellen van de bodemonderzoekbureaus en/of de betrokken instanties. Met het besluit wordt van het college wordt dit bekrachtigd.

 4. Afwijken aanbestedingsregels Expeditie Haringvliet

  Het college besluit:

  1. De opdracht om de Expeditie Haringvliet te gunnen aan het lokale samenwerkingsverband Hoeksche Vaart – Linquenda.
  2. Hier voor af te wijken van de aanbestedingsregels.
  3. Akkoord te geven aan Goeree-Overflakkee om de opdracht aan de ondernemers ook namens gemeente Moerdijk te gunnen.

  In 2019 wordt Expeditie Haringvliet uitgevoerd door het lokale samenwerkingsverband Hoeksche Vaart – Linquenda. Om dit mogelijk te maken heeft het college besloten af te wijken van de aanbestedingsregels.

 5. Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen

  Het college besluit:
  Akkoord te gaan met het intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen.
   
  Met de overgang van de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de heffing en invordering van belastingen, WOZ en BAG naar de Belastingsamenwerking West Brabant zijn diverse beleids- en uitvoeringregels overbodig geworden. Deze regels worden door middel van dit intrekkingsbesluit ingetrokken.

 6. Vaststelling subsidie 2018 VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Het college besluit:

  1. Het subsidiebedrag 2018 t.b.v. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) bestaande uit:
   1. € 35.550 voor 15 trajecten maatschappelijke begeleiding (€ 2.370 per traject)
   2. € 1.600 voor 4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding voor kinderen tot 16 jaar (€ 400 per traject)
   3. € 4.480 voor het informatiepunt inburgering
   4. € 2.000 voor 5 afgeronde taalcoachtrajecten (€ 400 per traject) definitief vast te stellen op € 43.630
  2. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland te verzoeken het te veel bevoorschotte bedrag € 400 terug te betalen.

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidie-jaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij moet worden nagegaan of VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2018. Hierbij is geconstateerd dat er minder taalcoachtrajecten zijn uitgevoerd dan afgesproken en er in totaal 4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding voor kinderen zijn uitgevoerd. Dat betekent dat er een hoger bedrag als voorschot is verstrekt dan waar blijkens de vaststelling recht op is; de organisatie moet daarom een klein bedrag terug betalen.

 7. Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

  Het college besluit:
  De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Jaarlijks wordt, door middel van overzichten die door DUO beschikbaar zijn gesteld, een jaar-verantwoording Kinderopvang samengesteld. Vanaf het jaar 2018 moet de jaarverantwoording Kinderopvang worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
  Deze jaarverantwoording moet vooraf worden vastgesteld door het college van B&W.

 8. Subsidie St. Streekomroep Ons West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Aan St. Streekomroep Ons West-Brabant voor 2019 een subsidie te verlenen van € 21.782
  2. Met ingang van subsidiejaar 2020 de jaarlijkse subsidie aan St. Streekomroep Ons West-Brabant op te nemen in de bijlage lijst subsidies van de begroting.
  3. Dit bedrag ten laste te brengen van productnummer 654000/44259, kunstbeoefening- en bevordering.
  4. St. Streekomroep Ons West-Brabant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via bijgaande beschikking.

  In de uitkering van het gemeentefonds is een bedrag van € 1,30 per woonruimte opgenomen voor de lokale – of streekomroep. Deze zogenaamde zorgplichtgelden omroep  worden door de gemeente als subsidie beschikbaar gesteld aan de lokale –of streekomroep. Aan de voormalige lokale omroep RTVM is destijds voor de subsidiejaren 2017 en 2018 een waarderingssubsidie van € 20.951 verleend. Inmiddels is de lokale omroep gefuseerd naar St. Streekomroep Ons West-Brabant. Tijdens de fusieperiode is per abuis verzuimd een formele subsidieaanvraag in te dienen voor doorgifte van de zorgplichtgelden. Dit is onlangs alsnog gebeurd. Het college heeft besloten om een subsidiebedrag van € 21.782 te verlenen aan St. Streekomroep Ons West-Brabant en deze met ingang van 2020 op te nemen in de bijlage lijst subsidies van de begroting.

 9. Afwijkingsbesluit Inkoopbeleid: Begeleiding Van Hoogevest Architecten verbouwing Stadhuis Klundert

  Het college besluit:
  Het college wordt gevraagd om af te wijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, zodat de aanvullende opdracht voor de begeleiding van de verbouwing van het Stadhuis in Klundert onderhands gegund kan worden aan Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort. 

  Het toezicht en begeleiding van de verbouwing bij Stadhuis Klundert is reeds enkelvoudig gegund aan Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort. De totale opdrachtwaarde van de inspecties, planvorming, begeleiding bij aanbesteding, toezicht en begeleiding bij de verbouwing bedroeg € 30.000 exclusief btw.
  Vanwege kredietoverschrijding is de verbouwing later gestart dan gepland. Het toezicht van Stadhuis Klundert zou in combinatie worden gedaan met het toezicht op de werkzaamheden van het Mauritshuis. Doordat deze werkzaamheden niet meer gelijktijdig zijn vallen de kosten voor het toezicht tijdens de verbouwing hoger uit. Verder wordt er tegelijkertijd onderhoud gepleegd aan het Stadhuis. Het toezicht op deze aanvullende werkzaamheden was niet in de opdrachtraming meegenomen. Tenslotte heeft Van Hoogevest Architecten in verband met de kredietoverschrijding extra advies gegeven bij de aanbestedingsprocedure. In het totaal komt de opdrachtwaarde € 8.988,- hoger uit.
  Gelet op de omvang van de bijkomende kosten, is het op basis van het inkoopbeleid niet mogelijk om een enkelvoudig onderhandse opdracht te verlenen. Het college wordt voorgesteld om af te wijken van het gemeentelijke beleid en hiertoe een afwijkingsbesluit te nemen. De opdracht kan hiermee onderhands gegund worden aan Van Hoogevest Architecten.


   

 10. Aanpassing (derde wijziging) gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’ (RBL West-Brabant).

  Het college besluit:
  De gemeenteraad toestemming te vragen de gemeenschappelijke regeling van het ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’ (RBL West-Brabant) aan te passen.

  Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam samengegaan in de gemeente Altena. De raad wordt gevraagd om toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant/RBL West-Brabant) hierop aan te passen en tegelijkertijd een aantal aanvullende (technische) wijzigingen door te voeren.

   

 11. Mandaatbesluit uitvoering Hulp bij het Huishouden 2012

  Het college besluit:
  Mandaatbesluit uitvoering Hulp bij het Huishouden 2012 in te trekken.

  Op de webpagina ‘decentrale regelgeving overheid.nl’ is het Mandaatbesluit uitvoering Hulp bij het Huishouden 2012 van de gemeente Moerdijk terug te vinden. Met dit mandaat heeft het college het uitoefenen van de besluitbevoegdheid inzake de vaststelling van een persoonsgebondenbudget op het vlak van hulp bij de huishouding, op grond van de in 2012 geldende Wet maatschappelijke ondersteuning (artikel 41), in 2012 overgedragen aan de directeur van het WMO kantoor Cura Nova B.V. te Tilburg. Het intrekken van dit mandaatbesluit is niet geregistreerd in een openbaar register. Voorgesteld wordt dit mandaatbesluit nu in te trekken en dit besluit terug te laten werken tot 2015.

 12. TWB begroting 2019 inzake jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar (basis- en plustaken) plus overeenkomst Rijksvaccinatieprogramma

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de begroting 2019 van TWB voor de uitvoering van het basistaken-pakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0-4 jaar (inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en huisvestingskosten), onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage en de berekeningsmethodiek voor de overige huisvestingskosten;
  2. Voor de uitvoering van het basistakenpakket inclusief VVE door TWB en de huisvestingskosten een bedrag van € 475.953 beschikbaar te stellen en in de begroting 2019 te dekken uit de producten 6 715 000 Jeugdgezondheidszorg (€ 452.885) en 6 480 600 Bestrijding onderwijsachterstanden (€ 23.068);
  3. In te stemmen met de begroting 2019 van TWB voor de uitvoering van de plustaken jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar;
  4. Voor de uitvoering van de plustaken JGZ 0-4 jaar door TWB een bedrag van € 50.689 beschikbaar te stellen en in de begroting 2019 te dekken uit het product 6 715 000 Jeugdgezondheidszorg;
  5. In te stemmen met de overeenkomst tussen TWB en de gemeente Moerdijk betreffende de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, onder voorbehoud van goedkeuring door alle 6 TWB gemeenten;
  6. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door TWB in 2019 een bedrag van € 52.636 beschikbaar te stellen en in de begroting 2019 te dekken uit het product 6 715 000 Jeugdgezondheidszorg.

  De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) vorig jaar een overeenkomst voor 4 jaar gesloten met TWB. Voor 2019 heeft TWB een begroting ingediend voor de uitvoering van het basispakket JGZ 0-4 jaar (inclusief VVE en huisvestingskosten). Omdat TWB een hoger indexeringspercentage toepast dan is afgesproken in de overeenkomst, dienen de 6 TWB gemeenten gezamenlijk te besluiten hiermee akkoord te gaan. De oorzaak van de hogere indexering wordt met name veroorzaakt door CAO indexeringen waarmee TWB wordt geconfronteerd. Daarnaast heeft een herberekening van de overige huisvestingskosten plaatsgevonden. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2019 voor het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar, onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage en de berekeningsmethodiek voor de overige huisvestingskosten.
  In aanvulling op het basistakenpakket JGZ 0-4 jaar nemen de gemeenten naar behoefte ook enkele plustaken af bij TWB. Dit betreft extra taken ter ondersteuning van ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het opvoeden en opgroeien. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2019 voor het plustakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar.
  Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is met ingang van 1 januari 2019 onderdeel geworden van de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee is de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband 16 gemeenten West-Brabant). Met TWB is een aparte overeenkomst nodig. Het college heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst tussen TWB en de gemeente Moerdijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2019.

 13. Aanpassing exploitatieafspraken MFC de Standaert.

  Het college besluit:

  1. Gedurende drie jaren en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de huursom voor MFC de Standaert te handhaven op het niveau van 2018, zijnde € 11.075,00 per jaar. Na afloop van deze periode op basis van de boekhouding van de huurder bekijken of de huurprijs wordt aangepast.
  2. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse exploitatiebijdrage met € 8.000,00 te verhogen naar een bedrag van € 18.990,00. Conform de  huurovereenkomst wordt na 2020 op basis van de boekhouding van de huurder bekeken of de exploitatiebijdrage wordt aangepast.
  3. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 de exploitatiebijdrage te indexeren overeenkomstig het consumenten prijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens.
  4. In te stemmen met het leveren van een financiële bijdrage aan de exploitant in de vorm van het gedeeltelijk bekostigen van zonnepanelen op het MFC. Deze bijdrage wordt geleverd door middel van een driejarige verlaging van de door de gemeente aan de exploitant in rekening te brengen huurkosten, ten bedrage van € 2.466,67 per jaar, zijnde totaal € 7.400,00. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Deze bijdrage is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  5. De financiële consequenties hiervan, totaal € 10.466,67 (plus indexering van de exploitatiebijdrage) nadelig, te verwerken in de 2e bestuurs-rapportage op productnummer 6670709 MFC de Standaert Stb.
  6. De exploitant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door de huurovereenkomst als zodanig aan te passen.

  Het exploiteren van MFC de Standaert te Standdaarbuiten blijkt minder snel financieel haalbaar te zijn dan bij de herstart in 2016 werd ingeschat. Vanwege het belang van het voortzetten van de exploitatie van MFC de Standaert, past het college de huursom en de exploitatiebijdrage structureel aan.
  Om de structurele exploitatielasten te verlagen, verzoekt de exploitant daarnaast aan de gemeente Moerdijk om een co-financiering van zonnepanelen op het dak van het MFC in de vorm van een driejarige huurverlaging met een totaalbedrag van € 7.400,00. Omdat dit een eenmalige en beperkte investering vergt, die een structurele bijdrage aan lagere energielasten betekenen en omdat dit tevens bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstelling om duurzaam om te gaan met grondstoffen, stemt het college in met dit verzoek van de exploitant.