Aanpassing exploitatieafspraken MFC de Standaert.

Het college besluit:

  1. Gedurende drie jaren en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de huursom voor MFC de Standaert te handhaven op het niveau van 2018, zijnde € 11.075,00 per jaar. Na afloop van deze periode op basis van de boekhouding van de huurder bekijken of de huurprijs wordt aangepast.
  2. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse exploitatiebijdrage met € 8.000,00 te verhogen naar een bedrag van € 18.990,00. Conform de  huurovereenkomst wordt na 2020 op basis van de boekhouding van de huurder bekeken of de exploitatiebijdrage wordt aangepast.
  3. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 de exploitatiebijdrage te indexeren overeenkomstig het consumenten prijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens.
  4. In te stemmen met het leveren van een financiële bijdrage aan de exploitant in de vorm van het gedeeltelijk bekostigen van zonnepanelen op het MFC. Deze bijdrage wordt geleverd door middel van een driejarige verlaging van de door de gemeente aan de exploitant in rekening te brengen huurkosten, ten bedrage van € 2.466,67 per jaar, zijnde totaal € 7.400,00. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Deze bijdrage is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  5. De financiële consequenties hiervan, totaal € 10.466,67 (plus indexering van de exploitatiebijdrage) nadelig, te verwerken in de 2e bestuurs-rapportage op productnummer 6670709 MFC de Standaert Stb.
  6. De exploitant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door de huurovereenkomst als zodanig aan te passen.

Het exploiteren van MFC de Standaert te Standdaarbuiten blijkt minder snel financieel haalbaar te zijn dan bij de herstart in 2016 werd ingeschat. Vanwege het belang van het voortzetten van de exploitatie van MFC de Standaert, past het college de huursom en de exploitatiebijdrage structureel aan.
Om de structurele exploitatielasten te verlagen, verzoekt de exploitant daarnaast aan de gemeente Moerdijk om een co-financiering van zonnepanelen op het dak van het MFC in de vorm van een driejarige huurverlaging met een totaalbedrag van € 7.400,00. Omdat dit een eenmalige en beperkte investering vergt, die een structurele bijdrage aan lagere energielasten betekenen en omdat dit tevens bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstelling om duurzaam om te gaan met grondstoffen, stemt het college in met dit verzoek van de exploitant.