Subsidie St. Streekomroep Ons West-Brabant

Het college besluit:

  1. Aan St. Streekomroep Ons West-Brabant voor 2019 een subsidie te verlenen van € 21.782
  2. Met ingang van subsidiejaar 2020 de jaarlijkse subsidie aan St. Streekomroep Ons West-Brabant op te nemen in de bijlage lijst subsidies van de begroting.
  3. Dit bedrag ten laste te brengen van productnummer 654000/44259, kunstbeoefening- en bevordering.
  4. St. Streekomroep Ons West-Brabant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via bijgaande beschikking.

In de uitkering van het gemeentefonds is een bedrag van € 1,30 per woonruimte opgenomen voor de lokale – of streekomroep. Deze zogenaamde zorgplichtgelden omroep  worden door de gemeente als subsidie beschikbaar gesteld aan de lokale –of streekomroep. Aan de voormalige lokale omroep RTVM is destijds voor de subsidiejaren 2017 en 2018 een waarderingssubsidie van € 20.951 verleend. Inmiddels is de lokale omroep gefuseerd naar St. Streekomroep Ons West-Brabant. Tijdens de fusieperiode is per abuis verzuimd een formele subsidieaanvraag in te dienen voor doorgifte van de zorgplichtgelden. Dit is onlangs alsnog gebeurd. Het college heeft besloten om een subsidiebedrag van € 21.782 te verlenen aan St. Streekomroep Ons West-Brabant en deze met ingang van 2020 op te nemen in de bijlage lijst subsidies van de begroting.