Besluitenlijst B&W vergadering 06 augustus 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 augustus 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
Afwezig:
E. Schoneveld          wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 juli 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 juli 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontslag en (her)benoemen lid/leden Commissie Ombudsman

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. De heer mr. A.T.T. Rosendaal op zijn verzoek ontslag te verlenen als lid van de Commissie Ombudsman.
  2. Mevrouw mr. D.G. Smiers (tevens voorzitter) en de heer M.A.A.M. Simons (tevens plaatsver-vangend voorzitter) te herbenoemen als lid van de Commissie Ombudsman voor een periode van zes jaar.
  3. Mevrouw mr. M. Weterings en de heer mr. M. Poppelaars te benoemen als lid van de Commissie Ombudsman voor een periode van zes jaar.

  Behandeling van een klacht vindt in eerste instantie plaats in een interne procedure met een externe adviescommissie. Bij binnenkomst van een klacht wordt in eerste instantie getracht om de klacht op een informele manier op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid van klager kan worden afgehandeld, brengt een externe klachtencommissie (na het houden van een hoorzitting) een advies uit aan het betreffende bestuursorgaan, die vervolgens beslist op de klacht. In tweede instantie kan een klager een verzoek indienen bij de Commissie Ombudsman. Zij geven als tweede en laatste instantie een oordeel over de klacht. Volgens artikel 12 van de Klachtenverordening gemeente Moerdijk bestaat de Commissie Ombudsman uit drie leden (een voorzitter en twee leden), die op voorstel van burgemeester en wethouders worden benoemd door de raad. De raad benoemt uit de leden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Ombudsman. De benoeming geschiedt voor een periode van zes jaar. De leden kunnen na afloop van deze periode worden herbenoemd. Een van de  huidige leden van de Commissie Ombudsman heeft verzocht zijn lidmaatschap te beëindigen. Het lidmaatschap (eerste termijn) van de overige twee leden loopt af op 24 oktober 2019. Voor deze twee leden wordt verzocht tot verlenging van hun benoemingstermijn met zes jaar. Verder wordt voorgesteld twee nieuwe leden te benoemen. De Commissie Ombudsman telt dan vier leden, zodat makkelijker voor onderlinge vervanging kan worden gezorgd.

 4. Verschuiven budget voor het verbeteren van de toplaag van twee asfaltspeelvelden

  Het college besluit:
  In te stemmen met het verschuiven van het overgebleven budget voor speelvoorzieningen in Fijnaart naar het verbeteren van de toplaag van het asfalt van de speelvelden in Zevenbergen (skatebaan) en Willemstad (‘Avonturenpad’).

  Tijdens het voorbereiden van de speelplekken in Zevenbergen en Willemstad is naar voren gekomen dat de asfalttoplaag verbeterd moet worden. Het gaat hierbij om het asfalt bij de skatebaan in Zevenbergen en het asfalt op het basketbalveld van het zogenaamde ‘Avonturenpad’ te Willemstad. Dit mankement is tijdens de uitvoeringsvoorbereiding naar voren gekomen. Hiermee is in de raming en het vaststellen van het budget geen rekening gehouden. De speelplekken in Fijnaart zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Hier is een bedrag van circa € 52.000,- resterend. Voorgesteld is om € 30.000 van dit budget in te zetten voor het verbeteren van de toplaag van het asfalt op beide speelpleinen.

 5. Ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019” (NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019” gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Het college is voornemens een aantal omissies en regels in de bestemmingsplannen voor de kernen te herstellen en aan te passen middels een zogenoemd veegplan. Deze onderliggende bestemmingsplannen blijven gewoon gelden maar worden op onderdelen aangepast. Alleen dat wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen die van kracht zijn. De wijzigingen worden doorgevoerd in de bestemmingsplannen “Woonwijken Zevenbergen”, “Kern Klundert”, “Molenstraat-Markt-Doelstraat” en “Kasteeltuin – Neerhofstraat”.
  Het betreffen in twee situaties het toevoegen van een maximale bouwhoogte op de bouwvlak-ken, in twee situaties correcties van kadastrale perceelgrenzen en twee bestemmings-wijzigingen conform de bestaande situatie. Tot slot legaliseert het veegplan één reeds aangelegde weg, namelijk de ontsluitingsweg ten behoeve van woonwagencentrum Blauwe Hoefsweg te Klundert. Hierbij worden het reeds bestaande tracé en de aangrenzende parkeerplaatsen als zodanig bestemd.

 6. Bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk – uitspraak Raad van State

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 12 juni 2019;
  2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor vertaling van de uitspraak in een nieuwe bestemming voor de percelen Westmiddelweg 1 te Oudemolen en Buitendijk West 7 te Klundert’;
  3. Het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk – herstelplan 2019, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.BGHerstelplan2019-BP40 vast te stellen;
  4. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

  Op 1 maart 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit zijn 6 beroepschriften ingediend. Op 12 juni 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Drie beroepschriften zijn ongegrond verklaard. De andere drie beroepschriften zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. 
  De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het besluit van 1 maart 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Westmiddelweg 1 te Oudemolen en Buitendijk West 7 te Klundert. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van deze twee onderdelen.