Ontslag en (her)benoemen lid/leden Commissie Ombudsman

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. De heer mr. A.T.T. Rosendaal op zijn verzoek ontslag te verlenen als lid van de Commissie Ombudsman.
  2. Mevrouw mr. D.G. Smiers (tevens voorzitter) en de heer M.A.A.M. Simons (tevens plaatsver-vangend voorzitter) te herbenoemen als lid van de Commissie Ombudsman voor een periode van zes jaar.
  3. Mevrouw mr. M. Weterings en de heer mr. M. Poppelaars te benoemen als lid van de Commissie Ombudsman voor een periode van zes jaar.

Behandeling van een klacht vindt in eerste instantie plaats in een interne procedure met een externe adviescommissie. Bij binnenkomst van een klacht wordt in eerste instantie getracht om de klacht op een informele manier op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid van klager kan worden afgehandeld, brengt een externe klachtencommissie (na het houden van een hoorzitting) een advies uit aan het betreffende bestuursorgaan, die vervolgens beslist op de klacht. In tweede instantie kan een klager een verzoek indienen bij de Commissie Ombudsman. Zij geven als tweede en laatste instantie een oordeel over de klacht. Volgens artikel 12 van de Klachtenverordening gemeente Moerdijk bestaat de Commissie Ombudsman uit drie leden (een voorzitter en twee leden), die op voorstel van burgemeester en wethouders worden benoemd door de raad. De raad benoemt uit de leden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Ombudsman. De benoeming geschiedt voor een periode van zes jaar. De leden kunnen na afloop van deze periode worden herbenoemd. Een van de  huidige leden van de Commissie Ombudsman heeft verzocht zijn lidmaatschap te beëindigen. Het lidmaatschap (eerste termijn) van de overige twee leden loopt af op 24 oktober 2019. Voor deze twee leden wordt verzocht tot verlenging van hun benoemingstermijn met zes jaar. Verder wordt voorgesteld twee nieuwe leden te benoemen. De Commissie Ombudsman telt dan vier leden, zodat makkelijker voor onderlinge vervanging kan worden gezorgd.