Ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019” (NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019” gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Het college is voornemens een aantal omissies en regels in de bestemmingsplannen voor de kernen te herstellen en aan te passen middels een zogenoemd veegplan. Deze onderliggende bestemmingsplannen blijven gewoon gelden maar worden op onderdelen aangepast. Alleen dat wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen die van kracht zijn. De wijzigingen worden doorgevoerd in de bestemmingsplannen “Woonwijken Zevenbergen”, “Kern Klundert”, “Molenstraat-Markt-Doelstraat” en “Kasteeltuin – Neerhofstraat”.
Het betreffen in twee situaties het toevoegen van een maximale bouwhoogte op de bouwvlak-ken, in twee situaties correcties van kadastrale perceelgrenzen en twee bestemmings-wijzigingen conform de bestaande situatie. Tot slot legaliseert het veegplan één reeds aangelegde weg, namelijk de ontsluitingsweg ten behoeve van woonwagencentrum Blauwe Hoefsweg te Klundert. Hierbij worden het reeds bestaande tracé en de aangrenzende parkeerplaatsen als zodanig bestemd.