Besluitenlijst B&W vergadering 20 augustus 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 augustus 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 augustus 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Tariefstructuur voor huwelijksleges

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de voorgestelde tariefstructuur voor de leges van een huwelijk of registratie van een partnerschap met ingang van 1 januari 2020;
  2. Met uitzondering van de kosten van een gemeentelijke locatie en overheadkosten van de gemeentelijke trouwambtenaar alle overige kosten op basis van een kostendekkend legestarief in rekening te brengen.

  Met ingang van 2020 wijzigt de gemeente Moerdijk haar tariefstructuur voor de leges van een huwelijk of registratie van een partnerschap. In de nieuwe opzet van de tarieven wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op dit gebied, zoals het inzetten van een eigen trouwambtenaar en het trouwen op een alternatieve locatie. Bij de voorgestelde tariefstructuur is gekozen voor een cafetariamodel. Hierbij kan een bruidspaar zelf haar keuzes bepalen en daarmee de hoogte van de te betalen leges. Het startpunt is een basistarief. Het basistarief omvat de werkzaamheden, die altijd door de gemeente verricht moeten worden. Vervolgens kan een keuze gemaakt worden op verschillende onderdelen, zoals:

  • de dag van het huwelijk;
  • een gemeentelijke locatie of een alternatieve locatie;
  • een gemeentelijke trouwambtenaar of een eigen trouwambtenaar;
  • een trouwboekje.

  Afhankelijk van de wensen van het bruidspaar wordt het basistarief verhoogd met de leges van de gemaakte keuzes. Door met een cafetariamodel te werken, ontstaat duidelijkheid over de opbouw van de tarieven.
  Bij de bepaling van de hoogte van het basistarief en de tarieven van de keuzemogelijkheden zijn - met uitzondering van de kosten van een gemeentelijke trouwlocatie en overheadkosten van de gemeentelijke trouwambtenaar  - alle overige kosten volledig toegerekend.

 3. Beschikbaar stellen middelen regel-arm ondersteunen inwoners-initiatieven

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  Voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven € 50.000 beschikbaar te stellen en de middelen over te hevelen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ naar het product Burgerinitiatieven.
   
  In de meerjarenbegroting 2019-2022 is op basis van de afspraken in het coalitieakkoord 2018-2022 voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven een bedrag van € 50.000 opgenomen in de stelpost ‘nieuw beleid’. Deze middelen zijn beschikbaar om invulling te kunnen geven aan de doelstelling omtrent inwonersparticipatie. Met dit voorstel worden de middelen overgeheveld naar het specifieke product zodat deze kan worden ingezet voor het bereiken van de in de meerjarenbegroting opgenomen doelen.

 4. Zienswijze begrotingswijziging 2019 WBA

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingwswijziging 2019 van het West-Brabants Archief (WBA)
   
  De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de bestuursrapportage 2019 met daarin verwerkt een begrotingswijziging voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze in dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat het financieel effect voor de gemeente Moerdijk positief is. De deelnemersbijdrage voor 2019 wordt met € 5.280 verlaagd tot € 241.044.

 5. Regeling omwonenden windpark Oud Dintel

   Het college besluit:
  In te stemmen met de regeling omwonenden windpark Oud Dintel, waarvan de kernpunten zijn:

  1. Een budget van € 59 000 voor de verduurzaming van 14 woningen binnen de Lden 42 dB geluidscontour van windpark Oud Dintel;
  2. Een subsidieregeling vaststellen waarmee de uitvoering van de regeling wordt geborgd;
  3. Een beslissing op de subsidieaanvragen mandateren aan de teamleider Woonomgeving & Vastgoed.

  Op 1 maart 2018 nam de gemeenteraad unaniem een amendement aan, waarmee het besloot om het restant op de begroting voor de landschappelijke inpassing van windpark Oud Dintel in te zetten voor een regeling voor omwonenden. Het gaat om een bedrag van € 39 000. Raedthuys, de eigenaar van de windturbines, stelde € 20 000 ter beschikking voor de regeling. In totaal is daarom € 59 000 beschikbaar. Volgens de sociale randvoorwaarden uit de Notitie Windenergie 2013-2030 moet de regeling ten goede komen aan lokale energiebesparing en opwek van duurzame energie. Tijdens drie bijeenkomsten is met bewoners gesproken over de gewenste invulling van de regeling. Daarnaast zijn diverse specialisten geraadpleegd.
  Dit heeft geresulteerd in een subsidieregeling voor 14 woningen nabij het windpark, die liggen binnen de Lden 42 dB contour. Binnen dit gebied is het gewogen jaargemiddelde geluidsniveau 42 decibel of hoger. De eigenaren van deze woningen kunnen subsidie aanvragen voor gebouwgebonden maatregelen die de woning verduurzamen. Bijvoorbeeld extra isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen leiden tot extra wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. De maximale toe te kennen subsidie per woning is
  € 4214. De looptijd van de subsidieregeling is twee jaar. Eigenaren van de percelen waarop één of meer windmolens van windpark Oud Dintel staan, zijn uitgesloten van de regeling. De regeling wordt breed gesteund door de omwonenden die deelnamen aan de bijeenkomsten.
  De gemeente informeert rechthebbenden hoe ze de subsidieregeling kunnen gebruiken om hun woning te verduurzamen. Na sluiting van de subsidieregeling komt het resterende bedrag ten goede aan de landschappelijke inpassing van windpark Oud Dintel.

 6. Verledden tennisvereniging Lobbelaer

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen in te stemmen met:

  1. Het restantkrediet voor de renovatie van de tennisbanen van Tennisvereniging De Lobbelaer af te ramen met € 53.827 samen met de hieraan gekoppelde kapitaallasten;
  2. In te stemmen met het ombouwen van de veldverlichting van 6 banen bij Tennisvereniging De Lobbelaer in Zevenbergen naar LED-tennisbaanverlichting en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000;
  3. Het lagere bedrag aan jaarlijkse kapitaallasten van € 4.000 in 2019 ten gunste van het exploitatieresultaat te brengen en voor 2020 en verder dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

  Tennisvereniging de Lobbelaer is volop bezig met het verduurzamen van hun complex. Als pilot is in 2016 op twee tennisbanen de conventionele veldverlichting reeds vervangen door energiezuinige LED verlichting. Deze proef is geslaagd. Het belangrijkste voordeel is een kostenreductie van 30% op de energiekosten. De vereniging heeft de gemeente het verzoek gedaan, ook de inmiddels afgeschreven veldverlichting van overige tennisbanen te voorzien van energiezuinige LED verlichting.

 7. Bijdrage voor renoveren was– en kleedgelegenheid HC Zevenbergen

  De raad voor te stellen in te stemmen met:

  1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 90.000 ten behoeve van verbouw/ renovatie van de bestaande was- & kleedgelegenheid van HC Zevenbergen;
  2. Deze bijdrage van € 90.000 te dekken uit de algemene reserve.

  Hockeyclub Zevenbergen is volop bezig met de planvorming voor de verbouw van hun clubgebouw. De hockeyclub wil het gebouw duurzamer en gebruiksvriendelijke maken en daarbij ook de was- & kleedaccommodatie renoveren. Dit laatste is een basisvoorziening die door de gemeente wordt gefaciliteerd. Daarom wordt de raad voorgesteld om een eenmalige bijdrage te verstrekken aan HC Zevenbergen voor de renovatie van de was- & kleedgelegenheid.

 8. Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2019

  Het college besluit:
  Een raadsinformatiebrief ‘Kwartaalrapportage kredieten 2e kwartaal 2019’ te verzenden aan de gemeenteraad.

  In de Financiële Verordening is vastgelegd dat na afloop van ieder kwartaal het college de gemeenteraad informeert over mogelijke overschrijdingen van kredieten. In de raadsinformatie-brief wordt ingegaan op de overschrijding van kredieten per 1 juli 2019. Conform de regeling wordt in de 2e bestuursrapportage 2019 of middels een apart raadsvoorstel de gemeenteraad gevraagd deze kredieten aan te passen. Daarnaast wordt benoemd welke kredieten reeds eerder zijn gemeld en waarvan het voorstel tot aanpassing is geagendeerd voor een van de komende raadsvergaderingen.

 9. Nota reserves en voorzieningen 2019

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. De nota reserves en voorzieningen 2019 vast te stellen;
  2. Deze nota met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2019.

  Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. In deze verordening is bepaald dat het college een nota reserves en voorzieningen opstelt en deze ter vaststelling voorlegt aan de raad. Goed reservebeleid en –beheer zijn essentieel in de beheersing en monitoring van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. Het financiële vermogen van de gemeente dient zo doelmatig mogelijk ingezet te worden. Er dient voldoende, maar niet onnodig gereserveerd te worden. Ten behoeve van een efficiënte behandeling van reserves en voorziening zijn in de nota de beleidsmatige uitgangspunten en uniforme regels omtrent reserves en voorzieningen vastgelegd

 10. Notitie waarderings en afschrijvingsbeleid 2019

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. De notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019 vast te stellen;
  2. Deze notitie met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2019;
  3. Het nadelige financiële effect in 2019 (€304.800) ten laste te brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2019;
  4. De nadelige financiële effecten vanaf 2020 (conform de toelichting bij het onderdeel financiële consequenties) te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2020.

  Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. In deze verordening is bepaald dat het college een notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid opstelt en deze ter vaststelling voorlegt aan de raad.
  De huidige notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid is opgesteld in 2014. Actualisering van deze notitie is voornamelijk nodig door veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast worden een aantal afschrijvingstermijnen geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de verwachte gebruiksduur van de activa. De doelstelling van de notitie is het formuleren van beleid en het vastleggen van uniforme regels rondom waardering, investering en afschrijving van vaste activa. Een actueel en transparant activabeleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. In deze notitie worden dan ook een aantal bepalingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad, waarbij wijzigingen ten opzichte van de huidige notitie expliciet worden toegelicht

 11. Ontwerpbestemmingsplan Dintelmond

   Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ (NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30),
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen en het wettelijk vooroverleg te starten,
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

  Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond dateert uit februari 2008. De plicht om bestemmingsplan te actualiseren is inmiddels komen ter vervallen. Het is echter nog steeds nodig om oudere plannen te actualiseren, zodat de bestaande regeling wordt omgezet naar een actuele moderne regeling inclusief een digitale verbeelding. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.
  In het plangebied zijn een aantal risicovolle bedrijven aanwezig. Daarom is, naast de actualisatie van bestaande rechten en plichten, in het voorontwerpbestemmingsplan aandacht besteed aan externe veiligheid. In de Structuurvisie ‘Moerdijk 2030’ ligt een ontwikkelingsperspectief voor dit bedrijventerrein waarin een transformatie en invulling met maritieme bedrijvigheid is voorzien, zoals bijvoorbeeld zeilmakerijen of botenstallingen. Daarbij is echter ook aangegeven dat de gemeente hierin niet actief zal opereren. Hierdoor is in dit bestemmingsplan geen invulling gegeven aan dit ontwikkelingsperspectief.
  Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode 3 inspraakreacties en 2 vooroverlegreacties binnengekomen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota van inspraak en overleg. Dit betrof met name een reactie over het eigen perceel. Inhoudelijk betrof het met name externe veiligheid en opslag hoogte, en is, daar waar nodig, rechtgezet. In enkele gevallen hebben de inspraakreacties geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan, met name daar waar sprake was van fouten op de verbeelding of in de regeling.

 12. Implementatieplan Omgevingswet

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het bij dit besluit behorende implementatieplan Omgevingswet 2019;
  2. Hiermee samenhangend in te stemmen met het voteren van een krediet van € 520.000,- voor de uitvoering van het implementatieplan en in de dekking te voorzien door aanwending van de algemene reserve;
  3. Dit bedrag over te hevelen vanuit de algemene reserve naar een daartoe in te stellen bestemmingsreserve.

  De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking met als doel het omgevingsrecht en de dienstverlening voor de fysieke leefomgeving beter te laten aansluiten op de wensen vanuit de samenleving: sneller, eenvoudiger en beter.

  Binnen de gedachte van de wet wordt meer in vertrouwen gewerkt en ruimte geboden. De Omgevingswet biedt een basis voor meer participatie en maatwerk; ruimte om meer gebiedsgericht te werken wat tevens aansluit op de ingezette organisatieontwikkeling ‘van goed naar beter’.
  In december 2017 is het startdocument van het project 186 ‘Implementatie Omgevingswet’ vastgesteld. Als volgende stap is gewerkt aan het opstellen van een gedragen implementatieplan. Met de programmatische uitvoering van het Implementatieplan Omgevingswet 2019 als resultaat zijn we tijdig klaar zijn om te werken mét en volgens de Omgevingswet.
  Dit implementatieplan komt voort uit de organisatie zelf en is in nauwe samenwerking met alle bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen opgesteld. Het implementatieplan bevat een nulmeting en een ambitie. De eensluidend (door stuurgroep, college, klankbordgroep uit de raad) gekozen ambitie ‘onderscheidend’ past bij het DNA van Moerdijk. Het houdt in dat we uit gaan van de bestaande situatie en extern gericht (met de samenleving) stapsgewijs en gebiedsgericht gaan ontdekken en optimaliseren. We maken hierbij gericht op onderdelen het onderscheid / verschil.
  De implementatie van de Omgevingswet wordt programmatisch  vorm gegeven en kent vier sporen; Kerninstrumenten (Omgevingsvisie en Omgevingsplan), Vergunningverlening en werkprocessen, DSO en Anders werken. De uitvoering van het implementatieplan kent twee fasen: Tot 1 januari 2021 zorgen we dat we minimaal klaar zijn om te werken met en volgens de Omgevingswet. Parallel op en aansluitend (na 1 januari 2021) ontstaat dan ruimte om de strategische keuzes van Moerdijk rondom de fysieke leefomgeving participatief met haar omgeving te gaan maken. Een schematische weergave van de sporen en de uitvoering van het implementatieplan is als volgt:

  Gezien de Omgevingswet de gemeente, haar bestuur, haar inwoners, partners én de organisatie raakt is een programmatische aansturing van belang om de implementatie succesvol te laten verlopen. De verdere doorvertaling van de onderscheidende ambitie volgt stapsgewijs in de te maken keuzes per spoor. De invoeringskosten van de implementatie van de wet dragen gemeenten zelf. Dit implementatieplan is een dynamisch document dat de komende tijd zal worden aangevuld en aangepast. Hierbij wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen en gemaakte keuzes in de verschillende sporen alsook samenhangende trajecten (zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, de energietransitie of het gebiedsgericht werken).
  Het college heeft het implementatieplan Omgevingswet 2019 voor dit project vastgesteld en stelt de raad voor om in zijn vergadering van oktober ook hiermee in te stemmen en de benodigde middelen voor de uitvoering ter beschikking te stellen.