Beschikbaar stellen middelen regel-arm ondersteunen inwoners-initiatieven

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
Voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven € 50.000 beschikbaar te stellen en de middelen over te hevelen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ naar het product Burgerinitiatieven.
 
In de meerjarenbegroting 2019-2022 is op basis van de afspraken in het coalitieakkoord 2018-2022 voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven een bedrag van € 50.000 opgenomen in de stelpost ‘nieuw beleid’. Deze middelen zijn beschikbaar om invulling te kunnen geven aan de doelstelling omtrent inwonersparticipatie. Met dit voorstel worden de middelen overgeheveld naar het specifieke product zodat deze kan worden ingezet voor het bereiken van de in de meerjarenbegroting opgenomen doelen.