Implementatieplan Omgevingswet

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het bij dit besluit behorende implementatieplan Omgevingswet 2019;
  2. Hiermee samenhangend in te stemmen met het voteren van een krediet van € 520.000,- voor de uitvoering van het implementatieplan en in de dekking te voorzien door aanwending van de algemene reserve;
  3. Dit bedrag over te hevelen vanuit de algemene reserve naar een daartoe in te stellen bestemmingsreserve.

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking met als doel het omgevingsrecht en de dienstverlening voor de fysieke leefomgeving beter te laten aansluiten op de wensen vanuit de samenleving: sneller, eenvoudiger en beter.

Binnen de gedachte van de wet wordt meer in vertrouwen gewerkt en ruimte geboden. De Omgevingswet biedt een basis voor meer participatie en maatwerk; ruimte om meer gebiedsgericht te werken wat tevens aansluit op de ingezette organisatieontwikkeling ‘van goed naar beter’.
In december 2017 is het startdocument van het project 186 ‘Implementatie Omgevingswet’ vastgesteld. Als volgende stap is gewerkt aan het opstellen van een gedragen implementatieplan. Met de programmatische uitvoering van het Implementatieplan Omgevingswet 2019 als resultaat zijn we tijdig klaar zijn om te werken mét en volgens de Omgevingswet.
Dit implementatieplan komt voort uit de organisatie zelf en is in nauwe samenwerking met alle bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen opgesteld. Het implementatieplan bevat een nulmeting en een ambitie. De eensluidend (door stuurgroep, college, klankbordgroep uit de raad) gekozen ambitie ‘onderscheidend’ past bij het DNA van Moerdijk. Het houdt in dat we uit gaan van de bestaande situatie en extern gericht (met de samenleving) stapsgewijs en gebiedsgericht gaan ontdekken en optimaliseren. We maken hierbij gericht op onderdelen het onderscheid / verschil.
De implementatie van de Omgevingswet wordt programmatisch  vorm gegeven en kent vier sporen; Kerninstrumenten (Omgevingsvisie en Omgevingsplan), Vergunningverlening en werkprocessen, DSO en Anders werken. De uitvoering van het implementatieplan kent twee fasen: Tot 1 januari 2021 zorgen we dat we minimaal klaar zijn om te werken met en volgens de Omgevingswet. Parallel op en aansluitend (na 1 januari 2021) ontstaat dan ruimte om de strategische keuzes van Moerdijk rondom de fysieke leefomgeving participatief met haar omgeving te gaan maken. Een schematische weergave van de sporen en de uitvoering van het implementatieplan is als volgt:

Gezien de Omgevingswet de gemeente, haar bestuur, haar inwoners, partners én de organisatie raakt is een programmatische aansturing van belang om de implementatie succesvol te laten verlopen. De verdere doorvertaling van de onderscheidende ambitie volgt stapsgewijs in de te maken keuzes per spoor. De invoeringskosten van de implementatie van de wet dragen gemeenten zelf. Dit implementatieplan is een dynamisch document dat de komende tijd zal worden aangevuld en aangepast. Hierbij wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen en gemaakte keuzes in de verschillende sporen alsook samenhangende trajecten (zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, de energietransitie of het gebiedsgericht werken).
Het college heeft het implementatieplan Omgevingswet 2019 voor dit project vastgesteld en stelt de raad voor om in zijn vergadering van oktober ook hiermee in te stemmen en de benodigde middelen voor de uitvoering ter beschikking te stellen.