Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2019

Het college besluit:
Een raadsinformatiebrief ‘Kwartaalrapportage kredieten 2e kwartaal 2019’ te verzenden aan de gemeenteraad.

In de Financiële Verordening is vastgelegd dat na afloop van ieder kwartaal het college de gemeenteraad informeert over mogelijke overschrijdingen van kredieten. In de raadsinformatie-brief wordt ingegaan op de overschrijding van kredieten per 1 juli 2019. Conform de regeling wordt in de 2e bestuursrapportage 2019 of middels een apart raadsvoorstel de gemeenteraad gevraagd deze kredieten aan te passen. Daarnaast wordt benoemd welke kredieten reeds eerder zijn gemeld en waarvan het voorstel tot aanpassing is geagendeerd voor een van de komende raadsvergaderingen.