Nota reserves en voorzieningen 2019

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. De nota reserves en voorzieningen 2019 vast te stellen;
  2. Deze nota met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2019.

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. In deze verordening is bepaald dat het college een nota reserves en voorzieningen opstelt en deze ter vaststelling voorlegt aan de raad. Goed reservebeleid en –beheer zijn essentieel in de beheersing en monitoring van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. Het financiële vermogen van de gemeente dient zo doelmatig mogelijk ingezet te worden. Er dient voldoende, maar niet onnodig gereserveerd te worden. Ten behoeve van een efficiënte behandeling van reserves en voorziening zijn in de nota de beleidsmatige uitgangspunten en uniforme regels omtrent reserves en voorzieningen vastgelegd