Ontwerpbestemmingsplan Dintelmond

 Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ (NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP30),
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen en het wettelijk vooroverleg te starten,
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond dateert uit februari 2008. De plicht om bestemmingsplan te actualiseren is inmiddels komen ter vervallen. Het is echter nog steeds nodig om oudere plannen te actualiseren, zodat de bestaande regeling wordt omgezet naar een actuele moderne regeling inclusief een digitale verbeelding. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.
In het plangebied zijn een aantal risicovolle bedrijven aanwezig. Daarom is, naast de actualisatie van bestaande rechten en plichten, in het voorontwerpbestemmingsplan aandacht besteed aan externe veiligheid. In de Structuurvisie ‘Moerdijk 2030’ ligt een ontwikkelingsperspectief voor dit bedrijventerrein waarin een transformatie en invulling met maritieme bedrijvigheid is voorzien, zoals bijvoorbeeld zeilmakerijen of botenstallingen. Daarbij is echter ook aangegeven dat de gemeente hierin niet actief zal opereren. Hierdoor is in dit bestemmingsplan geen invulling gegeven aan dit ontwikkelingsperspectief.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode 3 inspraakreacties en 2 vooroverlegreacties binnengekomen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota van inspraak en overleg. Dit betrof met name een reactie over het eigen perceel. Inhoudelijk betrof het met name externe veiligheid en opslag hoogte, en is, daar waar nodig, rechtgezet. In enkele gevallen hebben de inspraakreacties geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan, met name daar waar sprake was van fouten op de verbeelding of in de regeling.