Regeling omwonenden windpark Oud Dintel

 Het college besluit:
In te stemmen met de regeling omwonenden windpark Oud Dintel, waarvan de kernpunten zijn:

  1. Een budget van € 59 000 voor de verduurzaming van 14 woningen binnen de Lden 42 dB geluidscontour van windpark Oud Dintel;
  2. Een subsidieregeling vaststellen waarmee de uitvoering van de regeling wordt geborgd;
  3. Een beslissing op de subsidieaanvragen mandateren aan de teamleider Woonomgeving & Vastgoed.

Op 1 maart 2018 nam de gemeenteraad unaniem een amendement aan, waarmee het besloot om het restant op de begroting voor de landschappelijke inpassing van windpark Oud Dintel in te zetten voor een regeling voor omwonenden. Het gaat om een bedrag van € 39 000. Raedthuys, de eigenaar van de windturbines, stelde € 20 000 ter beschikking voor de regeling. In totaal is daarom € 59 000 beschikbaar. Volgens de sociale randvoorwaarden uit de Notitie Windenergie 2013-2030 moet de regeling ten goede komen aan lokale energiebesparing en opwek van duurzame energie. Tijdens drie bijeenkomsten is met bewoners gesproken over de gewenste invulling van de regeling. Daarnaast zijn diverse specialisten geraadpleegd.
Dit heeft geresulteerd in een subsidieregeling voor 14 woningen nabij het windpark, die liggen binnen de Lden 42 dB contour. Binnen dit gebied is het gewogen jaargemiddelde geluidsniveau 42 decibel of hoger. De eigenaren van deze woningen kunnen subsidie aanvragen voor gebouwgebonden maatregelen die de woning verduurzamen. Bijvoorbeeld extra isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen leiden tot extra wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. De maximale toe te kennen subsidie per woning is
€ 4214. De looptijd van de subsidieregeling is twee jaar. Eigenaren van de percelen waarop één of meer windmolens van windpark Oud Dintel staan, zijn uitgesloten van de regeling. De regeling wordt breed gesteund door de omwonenden die deelnamen aan de bijeenkomsten.
De gemeente informeert rechthebbenden hoe ze de subsidieregeling kunnen gebruiken om hun woning te verduurzamen. Na sluiting van de subsidieregeling komt het resterende bedrag ten goede aan de landschappelijke inpassing van windpark Oud Dintel.