Besluitenlijst B&W vergadering 27 augustus 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 27 augustus 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 augustus 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Indexering tarieven Wmo begeleiding 2020 en 2021

  Het college besluit:

  1. De tarieven voor begeleiding thuis regulier en plus, begeleiding groep regulier en plus, waakvlambegeleiding en logeeropvang voor 2020 en 2021 jaarlijks te indexeren met het voorlopige Nza indexcijfer voor het daaropvolgende jaar in een verhouding van 80% personele kosten en 20% materiele kosten.  Voor 2020 betekent dit een index van 2,31%;
  2. De vervoerstarieven voor 2020 en 2021 jaarlijks te indexeren met de NEA index, die jaarlijks in oktober voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld. Voor 2020 is het indexcijfer nog niet bekend;
  3. De extra kosten van de indexering voor 2020 (ingeschat op € 61.000 structureel) te verwerken in de ontwerp (meerjaren)begroting 2020-2023;
  4. De extra kosten van de indexering voor 2021 (hoogte index en structurele kosten voorjaar 2020 bekend) te verwerken in de Kadernota / (meerjaren)begroting 2021-2024;
  5. Wethouder Schoneveld volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het addendum op het huidige contract;
  6. De gemeenteraad hierover te informeren na besluitvorming in de De6-gemeenten

  Voor de periode 2017 tot en met 2021 is een overeenkomst afgesloten voor de Wmo maat-werkvoorziening Begeleiding. Contractueel zijn de De6-gemeenten verplicht om jaarlijks de tarieven te beoordelen en eventueel aan te passen voor het daaropvolgende jaar. De bepaling van deze tarieven moet voor 1 september plaatsvinden. Het College heeft besloten de tarieven voor Wmo begeleiding voor 2020 en 2021 jaarlijks te indexeren met  het voorlopige Nza indexcijfer voor het daaropvolgende jaar. Het vervoer bij Wmo begeleiding wordt voor 2020 en 2021 jaarlijks geïndexeerd met de NEA  index, die jaarlijks in oktober voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld . Met deze marktconforme indexering wordt gezorgd voor kwalitatief goede ondersteuning voor onze inwoners, voor zorgcontinuïteit en wordt tegemoet gekomen aan de  loon-en prijsontwikkelingen waar de aanbieders mee te maken krijgen.

 3. Parkeerduur twee uur

  Het college besluit:

  1. De parkeerduur in de parkeerschijfzone te Zevenbergen gedurende de werkzaamheden van centrumontwikkeling in Zevenbergen te verruimen van één naar twee uur.
  2. Drie maanden na de oplevering van de werkzaamheden van  de centrumontwikkeling in Zevenbergen de parkeerduur van twee uur te evalueren.

  Op dit moment is de parkeerduur in de parkeerschijfzone (= blauwe zone) van het centrum van Zevenbergen één uur. In de praktijk ervaren ondernemers dat de parkeerduur van een uur ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van het centrum voor winkelend publiek. Op 25 juni is met een afvaardiging van bewoners en ondernemers consensus bereikt, dat de parkeerduur naar twee uur opgerekt kan worden. Om dit mogelijk te maken wordt een verkeersbesluit vastgesteld.

 4. Samenwerkingsovereenkomst crisismeldpunt WB

  Het college besluit:

  1. Een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de crisiszorg West-Brabant aan te gaan met de 15 gemeenten in de regio West-Brabant en 11 betrokken organisaties in het werkveld overeenkomstig bijgevoegd realisatieplan.
  2. Wethouder E. Schoneveld te machtigen om namens de gemeente Moerdijk de samenwerkingsovereenkomst Crisiszorg West-Brabant te ondertekenen.

  Op 30 april 2019 heeft het college het realisatieplan ‘herinrichting crisiszorg West-Brabant vastgesteld en de intentieverklaring voor het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant vastgesteld en ondertekend. In dat collegebesluit is het financiële kader van de gemeentelijke inzet voor het (crisis)meldpunt al in beeld gebracht. De herinrichting van de crisiszorg wordt voor gemeenten budgettair neutraal gerealiseerd.
  De intentieverklaring was voor de periode van realisatie. Partijen, zijnde de 16 gemeenten in West-Brabant en 11 organisaties, waren al overeengekomen dat na uitvoering van het realisatieplan een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en betrokken partijen wordt afgesloten waarin de afspraken staan voor borging en structurele inbedding van de crisiszorg en over bestuurlijke verantwoordelijkheid van partijen hierin.
  De startdatum van het meldpunt is na overleg van partijen verschoven van 1 juni  naar 1 september 2019. De datum van 1 september is ‘hard’. Dit betekent dat de samenwerkingsovereenkomst uiterlijk 1 september 2019 getekend moet zijn.