Indexering tarieven Wmo begeleiding 2020 en 2021

Het college besluit:

  1. De tarieven voor begeleiding thuis regulier en plus, begeleiding groep regulier en plus, waakvlambegeleiding en logeeropvang voor 2020 en 2021 jaarlijks te indexeren met het voorlopige Nza indexcijfer voor het daaropvolgende jaar in een verhouding van 80% personele kosten en 20% materiele kosten.  Voor 2020 betekent dit een index van 2,31%;
  2. De vervoerstarieven voor 2020 en 2021 jaarlijks te indexeren met de NEA index, die jaarlijks in oktober voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld. Voor 2020 is het indexcijfer nog niet bekend;
  3. De extra kosten van de indexering voor 2020 (ingeschat op € 61.000 structureel) te verwerken in de ontwerp (meerjaren)begroting 2020-2023;
  4. De extra kosten van de indexering voor 2021 (hoogte index en structurele kosten voorjaar 2020 bekend) te verwerken in de Kadernota / (meerjaren)begroting 2021-2024;
  5. Wethouder Schoneveld volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het addendum op het huidige contract;
  6. De gemeenteraad hierover te informeren na besluitvorming in de De6-gemeenten

Voor de periode 2017 tot en met 2021 is een overeenkomst afgesloten voor de Wmo maat-werkvoorziening Begeleiding. Contractueel zijn de De6-gemeenten verplicht om jaarlijks de tarieven te beoordelen en eventueel aan te passen voor het daaropvolgende jaar. De bepaling van deze tarieven moet voor 1 september plaatsvinden. Het College heeft besloten de tarieven voor Wmo begeleiding voor 2020 en 2021 jaarlijks te indexeren met  het voorlopige Nza indexcijfer voor het daaropvolgende jaar. Het vervoer bij Wmo begeleiding wordt voor 2020 en 2021 jaarlijks geïndexeerd met de NEA  index, die jaarlijks in oktober voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld . Met deze marktconforme indexering wordt gezorgd voor kwalitatief goede ondersteuning voor onze inwoners, voor zorgcontinuïteit en wordt tegemoet gekomen aan de  loon-en prijsontwikkelingen waar de aanbieders mee te maken krijgen.