Besluitenlijst B&W vergadering 03 september 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 03 september 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Conceptbestemmingsplan De Langeweg 9A v1.1

  Het college besluit

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan De Langeweg 9A (NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30)
  2. Het ontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief
  3. Dit ontwerp bestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

  Op 27 februari 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de firma Sweep, om de al gerealiseerde verharding en andere voorzieningen te legaliseren. Voor het verzoek is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het plan en de gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. De firma Sweep wil het bestemmingsvlak van het bedrijf met circa 1 hectare uitbreiden. Waarbij rondom het bedrijf een landschappelijk inpassingsplan gerealiseerd wordt. De volgende elementen worden met dit plan gelegaliseerd:

  • Een niet overdekte verkeersruimte voor bedrijfsvoering;
  • een waterbassin;
  • een keerwand;
  • een hekwerk bij de toegang.

  Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan en met dit plan het wettelijk vooroverleg te starten. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Als geen vooroverlegreacties ontvangen worden, wordt het plan aansluitend voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 3. Voorgenomen OHP 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen , op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016), met de prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 2017, 2018, 2019 en de eenmalige verhoging 2019:
   • nieuwbouw en uitbreiding:
    2017: 0,9644  index
    2018:  1,0856  index
    2019:  1,40  eenmalige verhoging
    2019:  1.0663 index;
   • eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen):
    2017: 0,9966 index
    2018: 1,0194 index
    2019: 1,00  verhoging
    2019: 1,0233 index;
  2. In te stemmen met het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2020 (OHP 2020) en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020;
  3. Het bekostigingsplafond voor 2020 vast te stellen op totaal € 156.060,--;
  4. In te stemmen met het dekken van de financiële lasten van het concept OHP 2020, waarbij de lasten van het voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen, totaal € 156.060,--, verwerkt zullen worden in de conceptbegroting 2020;
  5. De schoolbesturen uit te nodigen voor een overleg.

  Op basis van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016) is het college belast met de vaststelling van de bijgestelde normbedragen in de verordening.
  De prijsbijstellingen vanaf 2016 tot en met 2019 zijn door de VNG bekend gemaakt voor de omzetting van de normbedragen prijsniveau 2016 naar prijsniveau 2019.
  Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht  vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Stichting De Waarden heeft voor basisschool De Hoeksteen een aanvraag voor ‘voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw’ ingediend voor 2020.
  De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige schoolgebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om in de multifunctionele accommodatie tevens onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
  Het college is voornemens het voorbereidingskrediet van € 156.060,-- voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2020 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2020. Er zijn derhalve geen afgewezen aanvragen geplaatst op het concept Overzicht 2020. Na besluitvorming door het college over het voorgenomen Onderwijs Huisvesting Programma 2020, en Overzicht 2020, dient hierover overleg plaats te vinden met alle schoolbesturen.
  Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling

 4. Subsidie wijkverpleging Thebe 2019

  Het college besluit:

  1. Een eenmalige subsidie van € 4.560 te verstrekken voor de preventie in de wijk uitgevoerd door de wijkverpleging van Thebe in de periode september tot en met december 2019;
  2. Deze subsidie ten laste te brengen van begrotingsnummer 6670002/44249;
  3. Thebe met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit; en
  4. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit.

  In 2018 is besloten voor de wijkgerichte en preventieve inzet ofwel de zogenaamde niet toewijsbare wijkgerichte uitvoeringstaken uit het takenpakket van de wijkverpleging (segment 1-taken) de wijkzusters van Surplus een jaarlijkse subsidie toe te kennen. Hierbij is er sprake van een cofinanciering met de zorgverzekeraars.

  Eerder was hier sprake van een aangewezen regionale functie voor segment 1-taken, die neergelegd was bij Surplus. In 2018 bleek het onderscheid tussen segment 1 en cliëntbonden taken (de zogenaamde segment 2 taken) te zijn vervallen en dat iedere wijkverpleegkundige een taak heeft in segment 1.
  Dit was voor de CDA fractie aanleiding om te vragen naar de rol van de gemeente in de mogelijke subsidiering van wijkgerichte en preventieve taken uitgevoerd door de wijkverpleeg-kundigen van Thebe. De gemeente Moerdijk is met beide aanbieders het gesprek aangegaan, dat in juni 2019 geresulteerd heeft in een gezamenlijke visie op wijkgerichte preventie van Surplus en Thebe. In 2020 zal dit worden vertaald in een gezamenlijke subsidieaanvraag. Voor de resterende periode 2019 heeft Thebe een subsidieaanvraag ingediend om de inzet door de wijkverpleging in de wijkgerichte preventie te kunnen verstevigen. Het college heeft besloten het gevraagde bedrag van € 4.560 beschikbaar te stellen.

 5. Definitieve vaststelling subsidie Stichting Kinderboerderij Zevenbergen 2018

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2018 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.500, conform het reeds uitbetaalde voorschot;
  2. Het bestuur van de kinderboerderij hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Daarnaast wordt de inzet van werknemers vanuit het Werkgelegenheidsproject vergoed. Over dit alles zijn met het bestuur van de kinderboerderij uitvoeringsafspraken gemaakt. Zo is de kinderboerderij vijf dagen per week open geweest, waarop deze goed is bezocht: gemiddeld 25 bezoekers per dag bezoeken de kinderboerderij en op speciale dagen zoals Kinderboerderijdag loopt dit op tot 225. Het MEC heeft een fototentoonstelling over de natuur en onder andere de tentoonstelling ‘Deur dicht Licht uit’ georganiseerd. De uitvoeringsafspraken zijn nagekomen. Daarom heeft het college besloten om de subsidie die de kinderboerderij in 2018 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op  € 56.500,-.

 6. Vaststelling subsidie 2018 St Stoffer en Blik

  Het college besluit:

  1. De subsidie voor het jaar 2018 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.
  2. Het bestuur van Stichting Stoffer en Blik hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2018 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen. Daarnaast zijn er in 2017 en 2018 verschillende gesprekken gevoerd en is er een onderzoek uitgevoerd over de toekomst van theater De Schuur. Op basis hiervan is besloten de verbouwing van het dak naar voren te halen (zomer 2019). Daarnaast had de stichting aangegeven niet meer in staat te zijn het theater draaiende te houden binnen de huidige subsidie. Met name op het gebied van techniek waren geen vrijwilligers meer te vinden maar diende professionele ondersteuning ingehuurd te worden. In 2018 zijn Stichting Stoffer en Blik en de gemeente overeengekomen met een jaarlijkse verhoging van €27.000 voor drie jaar (2019, 2020 en 2021). Ook heeft de raad in 2018 ingestemd om in 2019 met €34.000 een eenmalige bijdrage te leveren aan een nieuwe tribune en eenmalige inhuur technische ondersteuning. De gemeente heeft daarnaast aan Stoffer en Blik de opdracht gegeven om in 2019 ook eigen inkomsten te verwerven ten behoeve van de tribune.

 7. Programmavoorstel vitale centra

  Het college besluit:

  1. Voor de aanpak van de vitale centra in Klundert, Fijnaart, Zevenbergen en Willemstad de startnotitie ‘programmavoorstel Vitale Centra’ vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over dit programmavoorstel met een raadsinformatiebrief

  Om de ambitie omtrent vitale centra uit de meerjarenbegroting 2019 – 2022 waar te kunnen maken heeft het college dit als programma nu op te pakken. De ambitie die wordt nagestreefd, luidt: we hebben ‘vitale centra’ in  Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad, voor (toekomstige) inwoners van de gemeente Moerdijk en voor bezoekers van buiten (recreatief en zakelijk). De omliggende kleinere dorpen  hebben baat bij dit bereikbare voorzieningenaanbod, waarmee vitale centra een impuls geven aan de leefbaarheid van Moerdijk als geheel.
  In het kader van vitale centra gebeurt er al heel veel binnen de gemeente Moerdijk. Maar er is nu niet altijd samenhang tussen de verschillende activiteiten. Verder is het de vraag of we compleet zijn met de activiteiten die we doen voor een vitaal centrum.
  De al lopende projecten zijn een stap in de goede richting, maar er is meer nodig. Dit is onder meer op te maken uit de algemene ontwikkeling van het Nederlands winkellandschap. Deze staat de laatste jaren behoorlijk onder druk.
  Daarom bereiken we met alleen een project waarmee de openbare ruimte wordt aangepakt geen vitaal centrum. Dit geldt ook voor het enkel opzetten van een ondernemersfonds. Deze en andere (nieuwe) activiteiten moeten elkaar versterken en daarom in samenhang opgepakt worden.
  Daarnaast zal er op een andere manier dan voorheen gewerkt moeten worden, waarbij de gemeente, ondernemers, verenigingsleven en inwoners de handen ineen moeten slaan. Door een programmatische aanpak worden opzichzelfstaande projecten, werkprocessen en initiatieven gekoppeld aan de grote opgave op het gebied van vitale centra en worden kansen tot onderlinge versterking en samenhang beter benut.

 8. Overgangsmaatregel duurzame inzetbaarheid

  Het college besluit:
  In te stemmen met het voorstel om de 80/90/100-regeling m.i.v. 1 september 2019 open te stellen voor tien medewerkers die tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2020 de 60-jarige leeftijd hebben bereikt of gaan bereiken.

  Per 1 juli 2018 is het generatiepact komen te vervallen. Destijds is de toezegging gedaan aan de medewerkers die vanaf 1 juli 2018 tot 1 januari 2020 de 60-jarige leeftijd bereiken, om een overgangsmaatregel aan te bieden. Vanaf 1 juli 2018 tot op heden is overleg gepleegd met de betrokken medewerkers, de leidinggevenden, de OR, de portefeuillehouder P&O, de gemeentesecretaris en P&O om tot een goed voorstel te komen. Het voorstel om de 80/90/100-regeling open te stellen voor de betrokken medewerkers is daaruit gekomen.