Conceptbestemmingsplan De Langeweg 9A v1.1

Het college besluit

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan De Langeweg 9A (NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30)
  2. Het ontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief
  3. Dit ontwerp bestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Op 27 februari 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de firma Sweep, om de al gerealiseerde verharding en andere voorzieningen te legaliseren. Voor het verzoek is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het plan en de gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. De firma Sweep wil het bestemmingsvlak van het bedrijf met circa 1 hectare uitbreiden. Waarbij rondom het bedrijf een landschappelijk inpassingsplan gerealiseerd wordt. De volgende elementen worden met dit plan gelegaliseerd:

  • Een niet overdekte verkeersruimte voor bedrijfsvoering;
  • een waterbassin;
  • een keerwand;
  • een hekwerk bij de toegang.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan en met dit plan het wettelijk vooroverleg te starten. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Als geen vooroverlegreacties ontvangen worden, wordt het plan aansluitend voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.