Programmavoorstel vitale centra

Het college besluit:

  1. Voor de aanpak van de vitale centra in Klundert, Fijnaart, Zevenbergen en Willemstad de startnotitie ‘programmavoorstel Vitale Centra’ vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren over dit programmavoorstel met een raadsinformatiebrief

Om de ambitie omtrent vitale centra uit de meerjarenbegroting 2019 – 2022 waar te kunnen maken heeft het college dit als programma nu op te pakken. De ambitie die wordt nagestreefd, luidt: we hebben ‘vitale centra’ in  Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad, voor (toekomstige) inwoners van de gemeente Moerdijk en voor bezoekers van buiten (recreatief en zakelijk). De omliggende kleinere dorpen  hebben baat bij dit bereikbare voorzieningenaanbod, waarmee vitale centra een impuls geven aan de leefbaarheid van Moerdijk als geheel.
In het kader van vitale centra gebeurt er al heel veel binnen de gemeente Moerdijk. Maar er is nu niet altijd samenhang tussen de verschillende activiteiten. Verder is het de vraag of we compleet zijn met de activiteiten die we doen voor een vitaal centrum.
De al lopende projecten zijn een stap in de goede richting, maar er is meer nodig. Dit is onder meer op te maken uit de algemene ontwikkeling van het Nederlands winkellandschap. Deze staat de laatste jaren behoorlijk onder druk.
Daarom bereiken we met alleen een project waarmee de openbare ruimte wordt aangepakt geen vitaal centrum. Dit geldt ook voor het enkel opzetten van een ondernemersfonds. Deze en andere (nieuwe) activiteiten moeten elkaar versterken en daarom in samenhang opgepakt worden.
Daarnaast zal er op een andere manier dan voorheen gewerkt moeten worden, waarbij de gemeente, ondernemers, verenigingsleven en inwoners de handen ineen moeten slaan. Door een programmatische aanpak worden opzichzelfstaande projecten, werkprocessen en initiatieven gekoppeld aan de grote opgave op het gebied van vitale centra en worden kansen tot onderlinge versterking en samenhang beter benut.