Subsidie wijkverpleging Thebe 2019

Het college besluit:

  1. Een eenmalige subsidie van € 4.560 te verstrekken voor de preventie in de wijk uitgevoerd door de wijkverpleging van Thebe in de periode september tot en met december 2019;
  2. Deze subsidie ten laste te brengen van begrotingsnummer 6670002/44249;
  3. Thebe met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit; en
  4. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit.

In 2018 is besloten voor de wijkgerichte en preventieve inzet ofwel de zogenaamde niet toewijsbare wijkgerichte uitvoeringstaken uit het takenpakket van de wijkverpleging (segment 1-taken) de wijkzusters van Surplus een jaarlijkse subsidie toe te kennen. Hierbij is er sprake van een cofinanciering met de zorgverzekeraars.

Eerder was hier sprake van een aangewezen regionale functie voor segment 1-taken, die neergelegd was bij Surplus. In 2018 bleek het onderscheid tussen segment 1 en cliëntbonden taken (de zogenaamde segment 2 taken) te zijn vervallen en dat iedere wijkverpleegkundige een taak heeft in segment 1.
Dit was voor de CDA fractie aanleiding om te vragen naar de rol van de gemeente in de mogelijke subsidiering van wijkgerichte en preventieve taken uitgevoerd door de wijkverpleeg-kundigen van Thebe. De gemeente Moerdijk is met beide aanbieders het gesprek aangegaan, dat in juni 2019 geresulteerd heeft in een gezamenlijke visie op wijkgerichte preventie van Surplus en Thebe. In 2020 zal dit worden vertaald in een gezamenlijke subsidieaanvraag. Voor de resterende periode 2019 heeft Thebe een subsidieaanvraag ingediend om de inzet door de wijkverpleging in de wijkgerichte preventie te kunnen verstevigen. Het college heeft besloten het gevraagde bedrag van € 4.560 beschikbaar te stellen.