Vaststelling subsidie 2018 St Stoffer en Blik

Het college besluit:

  1. De subsidie voor het jaar 2018 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.
  2. Het bestuur van Stichting Stoffer en Blik hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2018 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen. Daarnaast zijn er in 2017 en 2018 verschillende gesprekken gevoerd en is er een onderzoek uitgevoerd over de toekomst van theater De Schuur. Op basis hiervan is besloten de verbouwing van het dak naar voren te halen (zomer 2019). Daarnaast had de stichting aangegeven niet meer in staat te zijn het theater draaiende te houden binnen de huidige subsidie. Met name op het gebied van techniek waren geen vrijwilligers meer te vinden maar diende professionele ondersteuning ingehuurd te worden. In 2018 zijn Stichting Stoffer en Blik en de gemeente overeengekomen met een jaarlijkse verhoging van €27.000 voor drie jaar (2019, 2020 en 2021). Ook heeft de raad in 2018 ingestemd om in 2019 met €34.000 een eenmalige bijdrage te leveren aan een nieuwe tribune en eenmalige inhuur technische ondersteuning. De gemeente heeft daarnaast aan Stoffer en Blik de opdracht gegeven om in 2019 ook eigen inkomsten te verwerven ten behoeve van de tribune.