Voorgenomen OHP 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen , op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016), met de prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 2017, 2018, 2019 en de eenmalige verhoging 2019:
  • nieuwbouw en uitbreiding:
   2017: 0,9644  index
   2018:  1,0856  index
   2019:  1,40  eenmalige verhoging
   2019:  1.0663 index;
  • eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen):
   2017: 0,9966 index
   2018: 1,0194 index
   2019: 1,00  verhoging
   2019: 1,0233 index;
 2. In te stemmen met het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2020 (OHP 2020) en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020;
 3. Het bekostigingsplafond voor 2020 vast te stellen op totaal € 156.060,--;
 4. In te stemmen met het dekken van de financiële lasten van het concept OHP 2020, waarbij de lasten van het voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen, totaal € 156.060,--, verwerkt zullen worden in de conceptbegroting 2020;
 5. De schoolbesturen uit te nodigen voor een overleg.

Op basis van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016) is het college belast met de vaststelling van de bijgestelde normbedragen in de verordening.
De prijsbijstellingen vanaf 2016 tot en met 2019 zijn door de VNG bekend gemaakt voor de omzetting van de normbedragen prijsniveau 2016 naar prijsniveau 2019.
Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht  vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Stichting De Waarden heeft voor basisschool De Hoeksteen een aanvraag voor ‘voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw’ ingediend voor 2020.
De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige schoolgebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om in de multifunctionele accommodatie tevens onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
Het college is voornemens het voorbereidingskrediet van € 156.060,-- voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2020 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2020. Er zijn derhalve geen afgewezen aanvragen geplaatst op het concept Overzicht 2020. Na besluitvorming door het college over het voorgenomen Onderwijs Huisvesting Programma 2020, en Overzicht 2020, dient hierover overleg plaats te vinden met alle schoolbesturen.
Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling