Besluitenlijst B&W vergadering 10 september 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 september 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 september 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 september 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Taalakkoord De6

  Het college besluit:

  1. Het Taalakkoord van de D6 vast te stellen.
  2. De bijbehorende samenwerkingsovereenkomst alliantiepartner Taal voor het Leven te ondertekenen

  In Nederland hebben zo’n 1,3 miljoen mensen boven 16 jaar moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat noemen we laaggeletterdheid. Voor deze mensen is de wereld om hen heen soms lastig. Bij alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. Daardoor kunnen zij zich buitengesloten voelen. Ze kunnen zich ook schamen. Ook hun kinderen hebben daar last van, omdat ze thuis niet voorlezen kunnen worden of geholpen kunnen worden met school taken. Dat betekent dat kinderen ook moeite kunnen krijgen met lezen en schrijven. Dat willen we met z’n allen voorkomen! Daarom wordt met zes gemeenten en maatschappelijke partners een Taalakkoord gesloten.

 4. Subsidie Voedselbank 2019 en vaststelling 2017

  Het college besluit

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2019 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,-  te verlenen.
  2. De subsidie over het jaar 2019 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid.
  3. Het jaarverslag 2017 voor kennisgeving aannemen en de subsidie voor 2017 vaststellen.

  Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2019. Dit verzoek is in behandeling genomen. Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2019. In 2017 hielp de Voedselbank Moerdijk tweehonderd tot tweehonderdvijftig (70 gezinnen) personen in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Dat deden zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente. Met name met dank aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er elke week een pakket klaarstaat.

 5. Shantyfestival en Vestingloop 2019

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een bijdrage van € 3.670,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Havenkoor Fortitudo Willemstad voor het Shanty & Seasong Festival.
  2. In te stemmen met een bijdrage van €3.000 uit het Moerdijk Marketing budget aan de Vestingloop Willemstad.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Het Shanty & Seasong Festival en de Vestingloop Willemstad trekken al jaren deelnemers en bezoekers uit het hele land naar gemeente Moerdijk. Beide evenementen bieden kansen om Moerdijk onder de aandacht te brengen, waardoor deze ondersteund worden met een Moerdijk marketing subsidie bijdrage.

 6. Reglement burgerlijke stand

  Het college besluit:

  1. Het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en openstelling van het bureau van de burgerlijke stand vast te stellen;
  2. Twee aanvraagformulieren voor de babs vaststellen.

  Het college wenst aanpassing van het Reglement burgerlijke stand op het onderdeel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Iedere persoon, die nog niet beëdigd en benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, moet in de gelegenheid gesteld worden om éénmalig een huwelijk of een partnerschapsregistratie te voltrekken.
  In het huidig reglement is het alleen mogelijk dat een persoon éénmalig wordt benoemd voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap als deze al is beëdigd bij de rechtbank en in een andere gemeente benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). Deze persoon heeft ervaring in het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en weet ook aan welke wettelijke formaliteiten moet worden voldaan. Daarnaast zijn er tekstuele wijzigingen doorgevoerd in verband met aanpassing van benaming team/domein.

 7. Positionering Mobiliteitscentrum West-Brabant

  Het college besluit
  In te stemmen met de voortzetting van het Mobiliteitscentrum als aparte entiteit binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regio West- Brabant (hierna: RWB)

  Op 1 januari 2020 lopen de bestaande afspraken over het Mobiliteitscentrum West-Brabant af. Dit moment is door de Kring van Gemeentesecretarissen aangegrepen om zich te beraden op de vraag of we dit in de toekomst ook gezamenlijk willen blijven organiseren en zo ja waar het Mobiliteitscentrum gepositioneerd gaat worden. Er zijn diverse scenario’s beschreven en onderzocht. Het advies is om te kiezen voor de variant om het Mobiliteitscentrum West-Brabant vanaf 1 januari 2020 onder te brengen als aparte entiteit binnen de gemeenschappelijke regeling RWB.

 8. Aanpassing portefeuilleverdeling

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de aanpassingen in de portefeuilleverdeling waarbij beheer accommodaties en vastgoed onderdeel uit gaan maken van de portefeuille van wethouder Brummans en beleid en beheer van de openbare ruimte onderdeel wordt van de portefeuille van wethouder van Dorst.
  2. In te stemmen met onderstaande overhevelingen als gevolg van de clustering van beheer accommodaties en vastgoed en beleid en beheer van de openbare ruimte:
   1. Onderwijsaccommodaties van wethouder Schoneveld naar wethouder Brummans
   2. Cultureel erfgoed (voor zover in gemeentelijk bezit) van wethouder Schoneveld naar wethouder Brummans
   3. Speelruimtebeleid en speelplannen van de portefeuille van wethouder Brummans naar de portefeuille van wethouder van Dorst
   4. Water & Riolering van wethouder Brummans naar wethouder van Dorst
  3. Het onderdeel forten en de verbouwing Mauritshuis uit de portefeuille accommodaties en vastgoed blijft voor deze collegeperiode onderdeel uit maken van de portefeuille van wethouder Zwiers.
  4. In te stemmen met de onderstaande aanvullingen
   1. Toevoegen aan grondbeleid en grondverwerving: “inclusief snippergroen/-grond”
   2. Toevoegen aan klimaatadaptatie: “inclusief hittestress”
   3. Toevoegen aan duurzaamheid: “biodiversiteit inclusief ecologische verbindingszones”
   4. Toevoegen aan beleid en beheer openbare ruimte: “ Kabels & leidingen” en “ Water & riolering” en “Onderhoud speeltoestellen en speeltuinen”.
   5. Toevoegen aan inrichten en onderhoud openbare ruimte: “(wegen, openbare verlichting en groen)”
   6. In te stemmen met overhevelingen van het aandeelhouderschap REWIN van wethouder van Dorst naar wethouder Zwiers

  Het college heeft besloten de portefeuilleverdeling op een aantal punten te wijzigen.
  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Beheer van accommodaties en vastgoed te clusteren in de portefeuille van wethouder Brummans
  • Beleid en beheer openbare ruimte te clusteren in een portefeuille wethouder van Dorst

  Tevens zijn een aantal onderwerpen zijn op een logischere wijze opnieuw gerangschikt of ter verheldering aan de portefeuilleverdeling toegevoegd.

 9. 3e Verlenging LOO LPM

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de overeenkomst d.d. 4 september 2019 ter derde verlenging van de termijn om te komen tot een onherroepelijk Provinciaal InpassingsPlan voor het Logistiek Park Moerdijk, zoals opgenomen in de gesloten locatieontwikkelingsovereenkomst Logistiek Park Moerdijk d.d. 10 oktober 2013;
  2. De raad hierover te informeren middels raadsinformatiebrief.

  Op 10 oktober 2013 is tussen gemeente, provincie en havenschap Moerdijk een locatie-ontwikkelings-overeenkomst (LOO) gesloten voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Op basis van deze overeenkomst is het havenbedrijf Moerdijk (voorheen: Havenschap) de ontwikkelende partij voor het logistiek park. In deze LOO is afgesproken dat de provincie uiterlijk 31 december 2015 zorg draagt voor een onherroepelijk Provinciaal InpassingsPlan (PIP). In de gesloten LOO is op basis van artikel 10.4 de mogelijkheid opgenomen om de gestelde termijn te verlengen. Hier is inmiddels twee keer gebruik van gemaakt door de partijen, de huidige verlenging loopt op 1 oktober 2019 af. Omdat de procedure bij de Raad van State tegen het PIP LPM nog steeds niet afgerond is, is een derde verlenging gewenst. Havenbedrijf Moerdijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk spreken af de LOO te verlengen tot 1 oktober 2021. Verder worden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de overeenkomst.
  De gemeenteraad wordt over dit besluit geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

 10. Koopovereenkomst en spelregels Waterwijk Fijnaart

  Het college besluit:

  1. De koopovereenkomst voor Waterwijk Fijnaart vast te stellen.
  2. In te stemmen met wijziging in spelregels kaveluitgifte voor Waterwijk Fijnaart.

  Het project Waterwijk Fijnaart is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. Het is de bedoeling om op deze locatie flexibel te gaan verkavelen (vaste kaveldiepte, flexibele kavelbreedte) voor maximaal 120 grondgebonden woningen. Door deze manier van vraaggericht verkavelen ontstaan mogelijkheden voor alle (grondgebonden) woningtypen, zoals rijwoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. Voor de verkoop van de kavels is de koopovereenkomst vastgesteld.
  Het aantal minimum kavelstroken voor een rijwoning is aangepast in verhouding tot de eerder vastgestelde spelregels. Reden hiervoor is om in te kunnen spelen op de vraag naar rijwoningen met een breedte van 5,1 meter. In de eerdere versie van de spelregels werd een maatvoering van 5,4 meter breed als minimum gehanteerd. De smallere variant is echter recentelijk nog gerealiseerd in de Vlinderbuurt en in Bosselaar Zuid en is met de huidige bouwprijzen nog dusdanig uit te voeren dat de kans groter is dat bewoners gebruik zouden kunnen maken van de starterslening.
  Tevens is het aantal woningen waaruit een rijtje mag bestaan gemaximaliseerd tot zes. Lange aaneengesloten rijen woningen worden op deze locatie niet passend geacht (te stedelijk karakter).

 11. Vaststelling 3e wijziging GR RBL West-Brabant

  Het college besluit:
  In te stemmen met de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’.

  Het college heeft na instemming van de gemeenteraad op 29 augustus 2019 de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’ (RBL West-Brabant), als gevolg van het vormen van de fusiegemeente Altena vastgesteld. Tevens zijn een aantal aanvullende (technische) wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling doorgevoerd.

 12. Verweerschrift Kadedijk naast 126

  Het college besluit:
  In te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

  Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan “Kadedijk naast 126” gewijzigd vast te stellen, zijn twee beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 september 2019 een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

 13. Kwartaalrapportage P153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat conform bijgevoegde brief te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage en verzoeken om geheimhouding.

  De Kwartaalrapportage wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrapportage gaat in op de beheers-aspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het gereed maken van de ruimte voor de aanleg van de haven en de start van het aanbrengen van damwanden. Dit betekent het verleggen van kabels en leidingen, aanbrengen tijdelijke voorzieningen, invoeren van blauwe zone en tijdelijke verkeersmaatregelen. Half juni is de eerste damwand de grond in gedrukt. Niet alle damwanden komen op diepte. Resten van de oude haven en een harde ondergrond lijken hier de oorzaak van te zijn.
  De opdrachtnemer werkt beheersmaatregelen uit om de kwaliteit van de kade te borgen. De werkzaamheden vorderen volgens planning.
  De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt. Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. De komende periode blijft het beheersen van risico’s dan ook centraal staan.