3e Verlenging LOO LPM

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de overeenkomst d.d. 4 september 2019 ter derde verlenging van de termijn om te komen tot een onherroepelijk Provinciaal InpassingsPlan voor het Logistiek Park Moerdijk, zoals opgenomen in de gesloten locatieontwikkelingsovereenkomst Logistiek Park Moerdijk d.d. 10 oktober 2013;
  2. De raad hierover te informeren middels raadsinformatiebrief.

Op 10 oktober 2013 is tussen gemeente, provincie en havenschap Moerdijk een locatie-ontwikkelings-overeenkomst (LOO) gesloten voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Op basis van deze overeenkomst is het havenbedrijf Moerdijk (voorheen: Havenschap) de ontwikkelende partij voor het logistiek park. In deze LOO is afgesproken dat de provincie uiterlijk 31 december 2015 zorg draagt voor een onherroepelijk Provinciaal InpassingsPlan (PIP). In de gesloten LOO is op basis van artikel 10.4 de mogelijkheid opgenomen om de gestelde termijn te verlengen. Hier is inmiddels twee keer gebruik van gemaakt door de partijen, de huidige verlenging loopt op 1 oktober 2019 af. Omdat de procedure bij de Raad van State tegen het PIP LPM nog steeds niet afgerond is, is een derde verlenging gewenst. Havenbedrijf Moerdijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk spreken af de LOO te verlengen tot 1 oktober 2021. Verder worden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de overeenkomst.
De gemeenteraad wordt over dit besluit geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.