Kwartaalrapportage P153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen

Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat conform bijgevoegde brief te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage en verzoeken om geheimhouding.

De Kwartaalrapportage wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrapportage gaat in op de beheers-aspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het gereed maken van de ruimte voor de aanleg van de haven en de start van het aanbrengen van damwanden. Dit betekent het verleggen van kabels en leidingen, aanbrengen tijdelijke voorzieningen, invoeren van blauwe zone en tijdelijke verkeersmaatregelen. Half juni is de eerste damwand de grond in gedrukt. Niet alle damwanden komen op diepte. Resten van de oude haven en een harde ondergrond lijken hier de oorzaak van te zijn.
De opdrachtnemer werkt beheersmaatregelen uit om de kwaliteit van de kade te borgen. De werkzaamheden vorderen volgens planning.
De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt. Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. De komende periode blijft het beheersen van risico’s dan ook centraal staan.