Positionering Mobiliteitscentrum West-Brabant

Het college besluit
In te stemmen met de voortzetting van het Mobiliteitscentrum als aparte entiteit binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regio West- Brabant (hierna: RWB)

Op 1 januari 2020 lopen de bestaande afspraken over het Mobiliteitscentrum West-Brabant af. Dit moment is door de Kring van Gemeentesecretarissen aangegrepen om zich te beraden op de vraag of we dit in de toekomst ook gezamenlijk willen blijven organiseren en zo ja waar het Mobiliteitscentrum gepositioneerd gaat worden. Er zijn diverse scenario’s beschreven en onderzocht. Het advies is om te kiezen voor de variant om het Mobiliteitscentrum West-Brabant vanaf 1 januari 2020 onder te brengen als aparte entiteit binnen de gemeenschappelijke regeling RWB.