Jaarrekening 2018 WBA

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2018 van het WBA

Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2018 ter kennisname toegezonden. Op 3 juli 2019 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening 2018 van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 104.737. Op de jaarstukken 2018 kan geen zienswijze worden ingediend. De accountant heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.