Koers Kop Roode Vaart

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het onderzoek naar de haalbaarheid van samenwerking met Zeeman Vastgoed voor de ontwikkeling van het projectgebied Kop Roode Vaart;
  2. De voorwaarden Bijzonder woonmilieu, Grondverwerving, Woningbouwprogramma, Bestemmingsplan, Tijdmanagement en Financieel vervolgens vast te leggen in een intentieovereenkomst;
  3. De claim opgenomen in de begroting uitsluitend in te zetten voor de reconstructie van de Huizersdijk;
  4. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

Al bijna 20 jaar wordt geprobeerd het project Kop Roode Vaart tot ontwikkeling te brengen. Diverse ontwikkelaars en even zoveel plannen zijn inmiddels gepasseerd. Ook de samen-werking die vanaf 2014 is ingezet samen met Van Wanrooij heeft niet tot een haalbare ontwikkeling geleid. Zeeman Vastgoed heeft, als eigenaar van het grondgebied aan de Generaal Allenweg, vervolgens de gemeente verzocht om te kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking. Zeeman Vastgoed heeft hiertoe op verzoek een financiële onderbouwing aangeleverd waaruit blijkt dat ontwikkeling van het grondgebied aan de Generaal Allenweg voor hen haalbaar is. Gezien de lange voorgeschiedenis van het project en de wens om het gebied Kop Roode Vaart na al die jaren eindelijk te ontwikkelen in relatie tot de eerdere samenwerking met Zeeman Vastgoed, is het uitgangspunt te komen tot een intentieovereenkomst waarbij de gemeentelijke risico’s zo veel als mogelijk worden beperkt. Ontwikkeling van het gebied door Zeeman Vastgoed met de gemeente als uitsluitend faciliterende partij. De voorwaarden voor deze samenwerking worden vastgelegd in een intentieovereenkomst.