Schansweg 32

Het college besluit:

  1. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  2. Geen milieueffectrapport ofwel formele m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk te achten voor het planvoornemen ter plaatse van de Schansweg 32 in Klundert.
  3. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan aan de Schansweg 32 in Klundert, zoals verwoord in een Raadsinformatiebrief.
  4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

Er is op 24 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan de Schansweg 32 in Klundert. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat op de planlocatie een bouwvlak ontbreekt en het aantal bestaande woningen wordt uitgebreid. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het realiseren van een nieuwe woning op deze locatie ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.