Zienswijze begrotingswijziging Werkplein Hart van West-Brabant.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Werkplein Hart van West-Brabant;
 2. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage van het werkplein Hart van West-Brabant;
 3. Kennis te nemen van de voorgestelde begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant en de extra bijdrage van €103.666,00 te verwerken in de 2e bestuursrapportage;
 4. De raad voor te stellen de volgende zienswijze naar voren te brengen:
  1. We verwachten van het werkplein dat, ondanks de gewijzigde samenstelling van het klantenbestand, zij direct maatregelen treft om de stijging van het uitkeringsbestand om te zetten naar een daling van het aantal uitkeringsdossiers afgezet tegen de start in 2019.
  2. De forse (procentuele) toename van doelgroep C heeft geleid tot een opdracht om in 2019 deze doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 geheel in beeld zijn, waarna de keuzes binnen de financiële middelen moeten leiden tot een specifieke aanpak voor deze doelgroep.
  3. We verwachten van het werkplein dat de meerjarenbegroting wordt aangepast als gevolg van de financiële ontwikkelingen die uit de 2e bestuursrapportage voortvloeien, bijvoorbeeld loonkostensubsidie en vorderingen op debiteuren.
  4. We verwachten van het werkplein dat zij kritisch kijken naar de bedrijfsvoeringskosten en de mogelijkheden om daar op te besparen, zodat de verwachte extra kosten over 2019 worden beperkt.
  5. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de balans voor de 1e helft van 2019 opgemaakt. Dit is beschreven in de 2e bestuursrapportage van 2019. Er is sprake van een tekort op de begro-ting van 2019 met een omvang van bijna 1,7 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door een lichte stijging van het uitkeringsbestand, de toename van loonkostensubsidies, doordat meer mensen met een arbeids-beperking een betaalde baan hebben gevonden. Bedrijven krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten van deze mensen. Deze tegemoetkoming wordt betaald uit de uitkeringsbudgetten. Daarnaast is er sprake van een groei van de bedrijfsvoeringskosten door o.a. een verhoging van de cao, o.a. loonkosten, en de stijging van pensioenpremie. De gemeente Moerdijk kent als enige van de 6 werkplein gemeenten wél een daling, van 3.9% in juli 2019. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een extra bijdrage van totaal € 103.366,00 over 2019. De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de 2e bestuursrapportage van het werkplein Hart van West-Brabant. Daarnaast wordt de raad geadviseerd de voorgestelde begrotingswijziging en de extra bijdrage van €103.666,00 te verwerken in de 2e bestuursrapportage en de bijgevoegde zienswijze naar voren te brengen.