Besluitenlijst B&W vergadering 24 september 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 24 september 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 september 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 september 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Meerjarenbegroting 2020 - 2023

  Het college besluit:
  Het raadsvoorstel aanbieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjaren-begroting 2020-2023.

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de periode 2020-2023. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2020 en worden effectindicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.
  De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 op 4 juli 2019. Naast deze uitgangspunten zijn in de begroting en de aanbiedingsbrief ook de financiële effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt. Tevens is ook rekening gehouden met de financiële effecten van de voorstellen die bij de gemeenteraad voorliggen voor de vergadering van oktober en november 2019. Hiermee rekening houdend, kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2023:

   
  Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.


   

 4. Richtlijnen 2021 Verbonden Partijen 2021

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2021 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • West Brabant Archief (WBA)
   • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • GGD West-Brabant (GGD)
   • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
   • Nazorg Gesloten Stortplaatsen
   • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
   • ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)
  2. Specifieke (per GR regionaal opgestelde) aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • GGD West-Brabant (GGD)
  3. De beleidsinhoudelijke richtlijnen/ voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • West Brabant Archief (WBA)
   • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • GGD West-Brabant (GGD)
  4. Indicatoren voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

  ln 2015 is in onder meer in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen. Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2021.

 5. Voorstel overeenkomst 2020-2023 Waterpoort

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort.
  2. Deze op 10 oktober tijdens het Bestuurlijk Overleg - netwerkdag Waterpoort te onder-tekenen.
  3. Wethouder Zwiers te machtigen deze namens gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  4. De gevraagde bijdrage van €10.000 te dekken uit het budget 6561300/44200, recreatie en toerisme, bijdrage aan professionele instellingen.

  Gemeente Moerdijk ondertekent op donderdag 10 oktober 2019 de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Dit is het vervolg op de overeenkomst die in 2016 ondertekend is. Door het ondertekenen van de overeenkomst kan de samenwerking in het Waterpoortgebied worden voortgezet.

 6. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 Stichting Cultuur Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2018 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 28.250
  2. Het bestuur van Stichting Cultuur Moerdijk hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2018 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.
  Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. Van oudsher zijn dit exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cultuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatie programma's voor het basisonderwijs. Stichting Cultuur Moerdijk reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit en realiseert eenmalige-incidentele projecten in samenwerking met andere partners uit de gemeente. Voorwaarde hierbij is het stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en cross-overs. Stichting Cultuur Moerdijk is aanwezig bij culturele evenementen van derden, organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema's in de cultuursector en adviseert waar nodig. Alle activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandig opererende werkgroepen die volledig bestaan uit enthousiaste vrijwilligers.

 7. Vrije leges Fort Sabina

  Het college besluit:

  1. Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk van toepassing op lopende aanvragen omgevingsvergunning, op het moment van inwerkingtreding van de beleidsregel
  2. De kosten van leges voor de lopende aanvraag voor WABO vergunning van het poortgebouw niet in rekening te brengen aan Stichting Fort Sabina.

  Het vrijstellingsbeleid voor legesheffing voor omgevingsvergunningen die aangevraagd worden door stichtingen/verenigingen is op 9-4-2019 vastgesteld en trad in werking miv 7-5-2019. Leges worden opgelegd op het moment van de aanvraag van de vergunning. Formeel komen dan ook alleen aanvragen om omgevingsvergunning van latere datum in aanmerking voor legesvrijstelling. Deze aanvraag voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van leges op basis van de vastgestelde beleidsregel. Het college wenst in de geest van de vastgestelde beleidsregel ook de kosten van de leges voor de lopende aanvraag voor vergunning van het poortgebouw voor haar rekening te nemen.

 8. Ontwerp NOVI

  Het college besluit:

  • Kennis te nemen van de inhoud van de Nationale Omgevingsvisie;
  • In te stemmen met het indienen van bijgevoegde concept-zienswijze;
  • De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief informeren.

  Het Rijk heeft het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie en de bijbehorende milieueffectrapportage ter visie gelegd. Deze visie vormt het kader voor gemeenten voor het opstellen van gemeentelijke Omgevingsvisies- en plannen. Tot en met 30 september 2019 kunnen zienswijzen ingediend worden op de ontwerp-visie.

 9. Re-integratieverordening en nadere regel

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Moerdijk vast te stellen.
  2. De Nadere regels re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Vanwege verschillende wijzigingen in de Participatiewet en de behoefte om gemaakte beleid-keuzes nader vast te leggen voor de uitvoering, wordt de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen. De gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan haar inwoners bij het vinden van een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt. De manier waarop de gemeente Moerdijk deze ondersteuning biedt en uitvoert is vastgelegd in beleid en de Re-integratieverordening Participatiewet Moerdijk.

 10. Principebesluit deelname regionale geschillencommissie West-Brabant

  Het college besluit:

  1. In principe in te stemmen met deelname aan de Regionale geschillencommissie West-Brabant per 1 januari 2020 voor de behandeling van personele geschillen op de onderwerpen conform artikel 11.5 Cao Gemeenten:
   1. de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;
   2. afspraken in het Van werk naar werk-traject;
   3. de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut.
  2. In principe in te stemmen met het Reglement Regionale geschillencommissie West-Brabant en deze per 1 januari 2020 op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.
  3. De Ondernemingsraad over dit principebesluit te informeren.
  4. Vóór 1 december 2019 een definitief besluit te nemen over deelname aan de Regionale geschillencommissie West-Brabant.

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
  Met ingang van de Wnra gaat het private arbeidsrecht gelden en kan een werknemer tegen een besluit geen bezwaar meer maken bij de werkgever.
  In de nieuwe Cao Gemeenten is opgenomen dat gemeenten een geschillencommissie moeten instellen of zich aansluiten bij een regionale geschillencommissie voor de behandeling van geschillen over:

  1. De individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;
  2. Afspraken in het Van werk naar werk-traject;
  3. De individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut

  Gemeenten kunnen beslissen om de bevoegdheid van de geschillencommissie uit te breiden met andere onderwerpen. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft het karakter van een zwaarwegend advies.

 11. Beperkte aanpassing afspraken woningbouw Driehoefijzerstraat Zevenbergschen Hoek


   Het college besluit:

  1. In te stemmen met de volgende afspraken als beperkte aanvulling en/of vervanging van eerder in de LOO (locatieontwikkelingsovereenkomst) voor de realisatie van woningbouw aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek gemaakte afspraken:
   1. Er worden 10 koopwoningen (gasloos-ready) gerealiseerd;
   2. De gemeente stelt geen begrenzing aan maximale verkoopprijzen;
   3. De gemeente verleent volledige medewerking voor het verkrijgen van subsidie voor verwijderen NGE, maar geeft geen garantie dat deze subsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd;
   4. Twee extra parkeerplaatsen worden opgelost in het openbaar gebied;
   5. De brandgang wordt aan de percelen worden toegevoegd. Daarbij moet het achterpad moet in tegels worden uitgevoerd, de bergingen moeten ook voor minder validen goed bereikbaar zijn en de ontwikkelaar zorgt voor een akkoord met het Waterschap over het onderhoud van de beschoeiing en de ter plaatse aanwezige watergang;
   6. De gemeente is in de basis bereid mee te werken aan een optimalisatie van de gevels;
   7. De ontwikkelaar zorgt voor de volledige aansluiting van de woningen op het bestaande stelsel (inclusief de huisaansluitingen) op het eerder aangegeven punt, omdat het sec bezien in dit geval werkzaamheden betreft meer dan zuiver een huisaansluiting brengt de gemeente op de gevraagde bijdrage Fonds Bovenwijks een bedrag van € 35.000,- in mindering;
   8. De opstallen worden door u gesloopt binnen 2 maanden na het uitvoeren van onderzoek naar aanwezige munitie en eventueel ruimen en het saneren van eventueel aanwezige asbest daarvan gesloopt. Waarbij het onderzoek naar- en het ruimen van de munitie door de ontwikkelaar binnen 4 weken na het collegebesluit in gang wordt gezet;
   9. Het plan wordt door de ontwikkelende partij binnen 2 maanden na akkoord bij een lokale makelaar en andere kanalen actief ter verkoop aangeboden.
  2. Deze afspraken vast te leggen in een door de ontwikkelaar en gemeente te ondertekenen aanvulling op de eerder gesloten LOO;
  3. En daaraan voorafgaand de gemeenteraad te informeren via een Raadsinformatiebrief.

  Dit college heeft stevige ambities op het gebied van woningbouw. Al enige tijd lopen er gesprekken over de ontwikkeling van woningbouw op een locatie aan de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek. Concreet de locatie waar in het verleden drankhandel van der Maden gevestigd was. Eerder is in 2016 voor de ontwikkeling van dit gebied een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hazenberg uit Vught. Bij de uitwerking van de plannen bleken deze echter niet haalbaar. Met de ambitie tot het versneld realiseren van woningen voor ogen, is het college opnieuw in gesprek gegaan met de firma Hazenberg. Dat heeft geleid tot beperkte aanpassing van de plannen, waarbij nu wel tot een haalbaar plan is gekomen. Dit plan kan worden gerealiseerd binnen het eerder vastgestelde bestemmingsplan. Daarmee kunnen de woningen ook snel in verkoop worden genomen. Deze woningen worden uiterlijk in november via een lokale makelaar op de markt aangeboden. Het plan bevat 10 rij- en hoekwoningen. 

 12. Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling (dienstencheques) 2020

  Het college besluit:
  In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling (HHT), dienstencheques vanaf 2020:

  1. Continuering van de dienstencheques voor mantelzorgers met maximaal 52 cheques per jaar. De cheques moeten worden ingezet bij de mantelzorger thuis;
  2. Stoppen met dienstencheques voor cliënten met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning (HO), waarbij de in 2019 aangeschafte dienstencheques tot 1 maart kunnen worden ingezet;
  3. In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk om maatwerk toe te passen met betrekking tot de inzet van de dienstencheques. Wel onder dezelfde voorwaarden als de mantelzorgers;
  4. De klantbijdrage verhogen van € 5,- naar € 7,50 per dienstencheque; 
  5. Het uurtarief van een dienstencheque te verhogen naar het geldende uurtarief HO ZIN per 2020 van € 26,90. Hierbij geldt dat er € 19,40 voor rekening van de gemeente komt en een klantbijdrage van € 7,50 geldt;
  6. De continuering van de dienstencheques voor mantelzorgers in 2020 wordt gekoppeld aan de medewerking van de aanbieders  van de maatwerkovereenkomst huishoudelijke ondersteuning in 2020;
  7. De Wmo-Raad met bijgaande brief te informeren over de manier waarop het gegeven advies al of niet wordt opgevolgd;
  8. Gemeenteraad te informeren middels een RIB.

  De dienstencheques huishoudelijke ondersteuning (HO) worden in 2020 gehandhaafd voor de mantelzorgers en helemaal afgebouwd voor cliënten met een indicatie voor Huishoudelijke ondersteuning. De dienstencheques die vanuit de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) in 2015 zijn opgezet, met het oorspronkelijke doel om de werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren, worden daarmee inmiddels voor het zesde jaar uitgegeven. Bij de opzet van de dienstencheques werken de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D5) samen. Wel is er sinds 2017 iets veranderd; zo is het HHT-budget toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo en zijn in 2018 de uitgangspunten voor de uitgifte van dienstencheques aangepast. In 2019 is gestart met een afbouw van de dienstencheques voor cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. De dienstencheques, bedoeld voor aanvullende taken bovenop het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’, bleken toch vaak voor dit resultaat te worden aangewend. Ook wordt de toekenning van dienstencheques financieel onhoudbaar vanwege de stijgende tarieven en het toenemend aantal cliënten met een indicatie HO. Tenslotte is er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, wat tot gevolg kan hebben dat aanbieders medewerkers niet langer kunnen inzetten om uitvoering te geven aan de dienstencheques voor alle doelgroepen. De inzet bij mantelzorgers dient een heel ander doel, namelijk ter ontlasting en het voorkomen dat de mantelzorger overbelast wordt. In 2020 blijft het mogelijk om maximaal 52 dienstencheques aan te vragen door de mantelzorgers. De eigen bijdrage wordt in 2020 verhoogd van € 5 naar € 7,50  per dienstencheque.

 13. Samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling

  De burgemeester besluit:
  De samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling te verlengen
   

  Vanwege het verlopen van de termijn voor de samenwerkingsovereenkomst voor buurt-bemiddeling, getekend in 2014, is het nu noodzakelijk om deze samenwerkingsovereenkomst opnieuw vast te stellen en te ondertekenen. De samenwerking loopt nog steeds naar tevredenheid. Deze ondertekening wordt, net als in 2014, door de burgemeesters van de gemeenten Halderberge en Moerdijk, de directeur-bestuurder van Woonkwartier en de eigenaar van Luijkx Mediation gedaan. De continuering van buurtbemiddeling met Luijkx Mediation voor de duur van twee jaar krijgt hiermee vorm, ter bestrijding en voorkoming van woonoverlast, zoals vastgelegd in het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Na deze twee jaar zal een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gestart.