Beperkte aanpassing afspraken woningbouw Driehoefijzerstraat Zevenbergschen Hoek


 Het college besluit:

 1. In te stemmen met de volgende afspraken als beperkte aanvulling en/of vervanging van eerder in de LOO (locatieontwikkelingsovereenkomst) voor de realisatie van woningbouw aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek gemaakte afspraken:
  1. Er worden 10 koopwoningen (gasloos-ready) gerealiseerd;
  2. De gemeente stelt geen begrenzing aan maximale verkoopprijzen;
  3. De gemeente verleent volledige medewerking voor het verkrijgen van subsidie voor verwijderen NGE, maar geeft geen garantie dat deze subsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd;
  4. Twee extra parkeerplaatsen worden opgelost in het openbaar gebied;
  5. De brandgang wordt aan de percelen worden toegevoegd. Daarbij moet het achterpad moet in tegels worden uitgevoerd, de bergingen moeten ook voor minder validen goed bereikbaar zijn en de ontwikkelaar zorgt voor een akkoord met het Waterschap over het onderhoud van de beschoeiing en de ter plaatse aanwezige watergang;
  6. De gemeente is in de basis bereid mee te werken aan een optimalisatie van de gevels;
  7. De ontwikkelaar zorgt voor de volledige aansluiting van de woningen op het bestaande stelsel (inclusief de huisaansluitingen) op het eerder aangegeven punt, omdat het sec bezien in dit geval werkzaamheden betreft meer dan zuiver een huisaansluiting brengt de gemeente op de gevraagde bijdrage Fonds Bovenwijks een bedrag van € 35.000,- in mindering;
  8. De opstallen worden door u gesloopt binnen 2 maanden na het uitvoeren van onderzoek naar aanwezige munitie en eventueel ruimen en het saneren van eventueel aanwezige asbest daarvan gesloopt. Waarbij het onderzoek naar- en het ruimen van de munitie door de ontwikkelaar binnen 4 weken na het collegebesluit in gang wordt gezet;
  9. Het plan wordt door de ontwikkelende partij binnen 2 maanden na akkoord bij een lokale makelaar en andere kanalen actief ter verkoop aangeboden.
 2. Deze afspraken vast te leggen in een door de ontwikkelaar en gemeente te ondertekenen aanvulling op de eerder gesloten LOO;
 3. En daaraan voorafgaand de gemeenteraad te informeren via een Raadsinformatiebrief.

Dit college heeft stevige ambities op het gebied van woningbouw. Al enige tijd lopen er gesprekken over de ontwikkeling van woningbouw op een locatie aan de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek. Concreet de locatie waar in het verleden drankhandel van der Maden gevestigd was. Eerder is in 2016 voor de ontwikkeling van dit gebied een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hazenberg uit Vught. Bij de uitwerking van de plannen bleken deze echter niet haalbaar. Met de ambitie tot het versneld realiseren van woningen voor ogen, is het college opnieuw in gesprek gegaan met de firma Hazenberg. Dat heeft geleid tot beperkte aanpassing van de plannen, waarbij nu wel tot een haalbaar plan is gekomen. Dit plan kan worden gerealiseerd binnen het eerder vastgestelde bestemmingsplan. Daarmee kunnen de woningen ook snel in verkoop worden genomen. Deze woningen worden uiterlijk in november via een lokale makelaar op de markt aangeboden. Het plan bevat 10 rij- en hoekwoningen.