Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling (dienstencheques) 2020

Het college besluit:
In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling (HHT), dienstencheques vanaf 2020:

  1. Continuering van de dienstencheques voor mantelzorgers met maximaal 52 cheques per jaar. De cheques moeten worden ingezet bij de mantelzorger thuis;
  2. Stoppen met dienstencheques voor cliënten met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning (HO), waarbij de in 2019 aangeschafte dienstencheques tot 1 maart kunnen worden ingezet;
  3. In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk om maatwerk toe te passen met betrekking tot de inzet van de dienstencheques. Wel onder dezelfde voorwaarden als de mantelzorgers;
  4. De klantbijdrage verhogen van € 5,- naar € 7,50 per dienstencheque; 
  5. Het uurtarief van een dienstencheque te verhogen naar het geldende uurtarief HO ZIN per 2020 van € 26,90. Hierbij geldt dat er € 19,40 voor rekening van de gemeente komt en een klantbijdrage van € 7,50 geldt;
  6. De continuering van de dienstencheques voor mantelzorgers in 2020 wordt gekoppeld aan de medewerking van de aanbieders  van de maatwerkovereenkomst huishoudelijke ondersteuning in 2020;
  7. De Wmo-Raad met bijgaande brief te informeren over de manier waarop het gegeven advies al of niet wordt opgevolgd;
  8. Gemeenteraad te informeren middels een RIB.

De dienstencheques huishoudelijke ondersteuning (HO) worden in 2020 gehandhaafd voor de mantelzorgers en helemaal afgebouwd voor cliënten met een indicatie voor Huishoudelijke ondersteuning. De dienstencheques die vanuit de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) in 2015 zijn opgezet, met het oorspronkelijke doel om de werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren, worden daarmee inmiddels voor het zesde jaar uitgegeven. Bij de opzet van de dienstencheques werken de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D5) samen. Wel is er sinds 2017 iets veranderd; zo is het HHT-budget toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo en zijn in 2018 de uitgangspunten voor de uitgifte van dienstencheques aangepast. In 2019 is gestart met een afbouw van de dienstencheques voor cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. De dienstencheques, bedoeld voor aanvullende taken bovenop het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’, bleken toch vaak voor dit resultaat te worden aangewend. Ook wordt de toekenning van dienstencheques financieel onhoudbaar vanwege de stijgende tarieven en het toenemend aantal cliënten met een indicatie HO. Tenslotte is er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, wat tot gevolg kan hebben dat aanbieders medewerkers niet langer kunnen inzetten om uitvoering te geven aan de dienstencheques voor alle doelgroepen. De inzet bij mantelzorgers dient een heel ander doel, namelijk ter ontlasting en het voorkomen dat de mantelzorger overbelast wordt. In 2020 blijft het mogelijk om maximaal 52 dienstencheques aan te vragen door de mantelzorgers. De eigen bijdrage wordt in 2020 verhoogd van € 5 naar € 7,50  per dienstencheque.