Meerjarenbegroting 2020 - 2023

Het college besluit:
Het raadsvoorstel aanbieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjaren-begroting 2020-2023.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de periode 2020-2023. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2020 en worden effectindicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.
De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 op 4 juli 2019. Naast deze uitgangspunten zijn in de begroting en de aanbiedingsbrief ook de financiële effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt. Tevens is ook rekening gehouden met de financiële effecten van de voorstellen die bij de gemeenteraad voorliggen voor de vergadering van oktober en november 2019. Hiermee rekening houdend, kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2023:

 
Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.